ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ในสำนักงาน

เพศจำนวน
ชาย13
หญิง38
รวม51

ในโรงเรียน

เพศจำนวน
ชาย80
หญิง173
รวม253

ในสำนักงาน

ตำแหน่งจำนวน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา1
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา3
ผู้อำนวยการกลุ่ม8
ศึกษานิเทศก์8
นักจัดการงานทั่วไป1
เจ้าพนักงานธุรการ8
นักประชาสัมพันธ์1
นักวิชาการเงินและบัญชี5
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี1
เจ้าหน้าที่พัสดุ1
นักทรัพยากรบุคคล7
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน5
นักวิชาการคอมพิวเตอร์1
นักวิชาการศึกษา4
นักวิชาการตรวจสอบภายใน1
พนักงานขับรถ3
ยาม2
พนักงานทำความสะอาด2
พนักงานราชการ1
รวม63

ในโรงเรียน

ตำแหน่งจำนวน
ผู้อำนวยการโรงเรียน98
รองผู้อำนวยการโรงเรียน3
ครู361
ครูผู้ช่วย87
พนักงานราชการ(ครูผู้สอน)9
พนักงานราชการ(ครูพี่เลี้ยง)2
พนักงานราชการ(อื่น ๆ)2
ลูกจ้างประจำ(ช่างครุภัณฑ์)2
ลูกจ้างประจำ(อื่น ๆ)5
ลูกจ้างชั่วคราว(ครู)8
ลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน)108
ลูกจ้างชั่วคราว(นักการภารโรง)5
ลูกจ้างชั่วคราว(อื่น ๆ)8
รวม698

ในสำนักงาน

วิทยฐานะจำนวน
เชี่ยวชาญพิเศษ0
เชี่ยวชาญ1
ชำนาญการพิเศษ16
ชำนาญการ12
ปฏิบัติงาน4
ชำนาญงาน2
อาวุโส1
ไม่มีวิทยฐานะ12
ปฏิบัติการ4
รวม52

ในโรงเรียน

วิทยฐานะจำนวน
เชี่ยวชาญพิเศษ7
เชี่ยวชาญ1
ชำนาญการพิเศษ98
ชำนาญการ16
ปฏิบัติงาน5
ชำนาญงาน0
อาวุโส0
ไม่มีวิทยฐานะ134
ปฏิบัติการ7
รวม268

ในสำนักงาน

วุฒิการศึกษาจำนวน
ปริญญาเอก4
ปริญญาโท23
ปริญญาตรี28
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า0
ต่ำกว่าอนุปริญญา0
รวม55

ในโรงเรียน

วุฒิการศึกษาจำนวน
ปริญญาเอก31
ปริญญาโท74
ปริญญาตรี182
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า1
ต่ำกว่าอนุปริญญา8
รวม296

ในสำนักงาน

ที่ชื่อหน่วยงาน
ไม่มีข้อมูล - บุคลากรในสำนักงาน

ในโรงเรียน

ที่ชื่อหน่วยงาน
1นางสาว ปรียาพร โกษาจันทร์โรงเรียนบ้านห้วยลาด(อ.ภูเรือ)