ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ในสำนักงาน

เพศจำนวน
ชาย14
หญิง34
รวม48

ในโรงเรียน

เพศจำนวน
ชาย120
หญิง292
รวม412

ในสำนักงาน

ตำแหน่งจำนวน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา1
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา3
ผู้อำนวยการกลุ่ม8
ศึกษานิเทศก์7
นักจัดการงานทั่วไป2
เจ้าพนักงานธุรการ3
นักประชาสัมพันธ์1
นักวิชาการเงินและบัญชี5
เจ้าพนักงานพัสดุ1
นักทรัพยากรบุคคล6
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน4
ลูกจ้างชั่วคราว (นักวิชาการคอมพิวเตอร์)1
นักวิชาการศึกษา2
นักวิชาการตรวจสอบภายใน1
ลูกจ้างชั่วคราว (นักทรัพยากรบุคคล)1
ลูกจ้างชั่วคราว (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)1
จ้างเหมาบริการ1
ลูกจ้างประจำ1
ลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานขับรถ)1
ลูกจ้างชั่วคราว (ยาม)1
ลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานทำความสะอาด)1
พนักงานราชการ1
ลูกจ้างชั่วคราว (นายช่างโยธา)1
ลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี)1
รวม55

ในโรงเรียน

ตำแหน่งจำนวน
ผู้อำนวยการโรงเรียน85
รองผู้อำนวยการโรงเรียน2
ครู334
ครูผู้ช่วย75
พนักงานราชการ(ครูผู้สอน)11
พนักงานราชการ(ครูพี่เลี้ยง)2
พนักงานราชการ(อื่น ๆ)2
ลูกจ้างประจำ(ช่างครุภัณฑ์)2
ลูกจ้างประจำ(อื่น ๆ)7
ลูกจ้างชั่วคราว(ครู)6
ลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน)99
ลูกจ้างชั่วคราว(นักการภารโรง)8
ลูกจ้างชั่วคราว(อื่น ๆ)10
รวม643

ในสำนักงาน

วิทยฐานะจำนวน
เชี่ยวชาญพิเศษ1
เชี่ยวชาญ0
ชำนาญการพิเศษ16
ชำนาญการ11
ปฏิบัติงาน1
ชำนาญงาน2
อาวุโส1
ไม่มีวิทยฐานะ14
ปฏิบัติการ3
รวม49

ในโรงเรียน

วิทยฐานะจำนวน
เชี่ยวชาญพิเศษ9
เชี่ยวชาญ1
ชำนาญการพิเศษ187
ชำนาญการ32
ปฏิบัติงาน5
ชำนาญงาน0
อาวุโส0
ไม่มีวิทยฐานะ198
ปฏิบัติการ3
รวม435

ในสำนักงาน

วุฒิการศึกษาจำนวน
ปริญญาเอก6
ปริญญาโท19
ปริญญาตรี27
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า0
ต่ำกว่าอนุปริญญา0
รวม52

ในโรงเรียน

วุฒิการศึกษาจำนวน
ปริญญาเอก26
ปริญญาโท144
ปริญญาตรี268
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า1
ต่ำกว่าอนุปริญญา10
รวม449

ในสำนักงาน

ที่ชื่อหน่วยงาน
ไม่มีข้อมูล - บุคลากรในสำนักงาน

ในโรงเรียน

ที่ชื่อหน่วยงาน
1นางสาว ปรียาพร โกษาจันทร์โรงเรียนบ้านห้วยลาด(อ.ภูเรือ)