ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ในสำนักงาน

เพศจำนวน
ชาย14
หญิง36
รวม50

ในโรงเรียน

เพศจำนวน
ชาย79
หญิง176
รวม255

ในสำนักงาน

ตำแหน่งจำนวน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา1
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา3
ผู้อำนวยการกลุ่ม9
ศึกษานิเทศก์8
นักจัดการงานทั่วไป1
เจ้าพนักงานธุรการ7
นักประชาสัมพันธ์1
นักวิชาการเงินและบัญชี5
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี1
เจ้าหน้าที่พัสดุ1
นักทรัพยากรบุคคล7
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน5
นักวิชาการคอมพิวเตอร์1
นักวิชาการศึกษา3
พนักงานขับรถ3
ยาม2
พนักงานทำความสะอาด2
พนักงานราชการ1
รวม61

ในโรงเรียน

ตำแหน่งจำนวน
ผู้อำนวยการโรงเรียน98
รองผู้อำนวยการโรงเรียน2
ครู359
ครูผู้ช่วย82
พนักงานราชการ(ครูผู้สอน)9
พนักงานราชการ(ครูพี่เลี้ยง)2
พนักงานราชการ(อื่น ๆ)2
ลูกจ้างประจำ(ช่างครุภัณฑ์)2
ลูกจ้างประจำ(อื่น ๆ)5
ลูกจ้างชั่วคราว(ครู)8
ลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน)107
ลูกจ้างชั่วคราว(นักการภารโรง)5
ลูกจ้างชั่วคราว(อื่น ๆ)8
รวม689

ในสำนักงาน

วิทยฐานะจำนวน
เชี่ยวชาญพิเศษ0
เชี่ยวชาญ1
ชำนาญการพิเศษ16
ชำนาญการ11
ปฏิบัติงาน3
ชำนาญงาน2
อาวุโส1
ไม่มีวิทยฐานะ13
ปฏิบัติการ4
รวม51

ในโรงเรียน

วิทยฐานะจำนวน
เชี่ยวชาญพิเศษ12
เชี่ยวชาญ1
ชำนาญการพิเศษ99
ชำนาญการ16
ปฏิบัติงาน5
ชำนาญงาน0
อาวุโส0
ไม่มีวิทยฐานะ138
ปฏิบัติการ6
รวม277

ในสำนักงาน

วุฒิการศึกษาจำนวน
ปริญญาเอก4
ปริญญาโท22
ปริญญาตรี28
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า0
ต่ำกว่าอนุปริญญา0
รวม54

ในโรงเรียน

วุฒิการศึกษาจำนวน
ปริญญาเอก35
ปริญญาโท72
ปริญญาตรี186
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า1
ต่ำกว่าอนุปริญญา8
รวม302

ในสำนักงาน

ที่ชื่อหน่วยงาน
ไม่มีข้อมูล - บุคลากรในสำนักงาน

ในโรงเรียน

ที่ชื่อหน่วยงาน
ไม่มีข้อมูล - บุคลากรในสถานศึกษา