ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ในสำนักงาน

เพศจำนวน
ชาย16
หญิง36
รวม52

ในโรงเรียน

เพศจำนวน
ชาย131
หญิง310
รวม441

ในสำนักงาน

ตำแหน่งจำนวน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา1
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา3
ผู้อำนวยการกลุ่ม9
ศึกษานิเทศก์8
นักจัดการงานทั่วไป1
เจ้าพนักงานธุรการ5
นักประชาสัมพันธ์1
นักวิชาการเงินและบัญชี5
เจ้าพนักงานพัสดุ1
นักทรัพยากรบุคคล6
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน4
ลูกจ้างชั่วคราว (นักวิชาการคอมพิวเตอร์)1
นักวิชาการศึกษา2
นักวิชาการตรวจสอบภายใน1
ลูกจ้างชั่วคราว (นักทรัพยากรบุคคล)1
ลูกจ้างชั่วคราว (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)1
จ้างเหมาบริการ2
ลูกจ้างประจำ2
ลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานขับรถ)1
ลูกจ้างชั่วคราว (ยาม)1
ลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานทำความสะอาด)2
พนักงานราชการ1
ลูกจ้างชั่วคราว (นายช่างโยธา)1
รวม60

ในโรงเรียน

ตำแหน่งจำนวน
ผู้อำนวยการโรงเรียน98
รองผู้อำนวยการโรงเรียน2
ครู366
ครูผู้ช่วย74
พนักงานราชการ(ครูผู้สอน)9
พนักงานราชการ(ครูพี่เลี้ยง)2
พนักงานราชการ(อื่น ๆ)2
ลูกจ้างประจำ(ช่างครุภัณฑ์)2
ลูกจ้างประจำ(อื่น ๆ)6
ลูกจ้างชั่วคราว(ครู)8
ลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน)105
ลูกจ้างชั่วคราว(นักการภารโรง)5
ลูกจ้างชั่วคราว(อื่น ๆ)8
รวม687

ในสำนักงาน

วิทยฐานะจำนวน
เชี่ยวชาญพิเศษ2
เชี่ยวชาญ1
ชำนาญการพิเศษ16
ชำนาญการ11
ปฏิบัติงาน3
ชำนาญงาน2
อาวุโส1
ไม่มีวิทยฐานะ14
ปฏิบัติการ3
รวม53

ในโรงเรียน

วิทยฐานะจำนวน
เชี่ยวชาญพิเศษ9
เชี่ยวชาญ2
ชำนาญการพิเศษ202
ชำนาญการ33
ปฏิบัติงาน5
ชำนาญงาน0
อาวุโส0
ไม่มีวิทยฐานะ207
ปฏิบัติการ5
รวม463

ในสำนักงาน

วุฒิการศึกษาจำนวน
ปริญญาเอก6
ปริญญาโท22
ปริญญาตรี28
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า0
ต่ำกว่าอนุปริญญา0
รวม56

ในโรงเรียน

วุฒิการศึกษาจำนวน
ปริญญาเอก30
ปริญญาโท148
ปริญญาตรี291
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า1
ต่ำกว่าอนุปริญญา10
รวม480

ในสำนักงาน

ที่ชื่อหน่วยงาน
1นาง นวพร  สุขประเสริฐกลุ่มนิเทศฯ

ในโรงเรียน

ที่ชื่อหน่วยงาน
1นาย พินิจ พวงคำโรงเรียนบ้านห้วยมุ่น
2นาย บุญมี สีซุยโรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้ง
3นาง นิตยา นาราศรีโรงเรียนบ้านน้ำเย็น
4นาง จุฬาลักษณ์ ทองหล้าโรงเรียนบ้านน้ำเย็น
5นาย ยุทธพงษ์ ทองหล้าโรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
6นาง อวยพร อำมะเหียะโรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
7นาง อรพิน พรหมรักษาโรงเรียนบ้านหนองอุมลัว
8นาง พรทิพา สีหะวงษ์โรงเรียนชุมชนบ้านนาพึง
9นาง บุญหลาย จอมคำศรีโรงเรียนชุมชนบ้านนาพึง
10นาง สุภาพร แน่นอุดรโรงเรียนชุมชนบ้านนาพึง
11นาง จินตนา นักการรองโรงเรียนบ้านนาแห้ว
12นาง กิตติยา เปรยะโพธิเดชะโรงเรียนบ้านเหมืองแพร่
13นาง จันทร์เพ็ญ จันทะคุณโรงเรียนบ้านเหล่ากอหก