ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ในสำนักงาน

เพศจำนวน
ชาย14
หญิง33
รวม47

ในโรงเรียน

เพศจำนวน
ชาย119
หญิง296
รวม415

ในสำนักงาน

ตำแหน่งจำนวน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา1
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา3
ผู้อำนวยการกลุ่ม9
ศึกษานิเทศก์6
นักจัดการงานทั่วไป2
เจ้าพนักงานธุรการ2
นักประชาสัมพันธ์1
นักวิชาการเงินและบัญชี5
เจ้าพนักงานพัสดุ1
นักทรัพยากรบุคคล6
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน4
ลูกจ้างชั่วคราว (นักวิชาการคอมพิวเตอร์)1
นักวิชาการศึกษา2
นักวิชาการตรวจสอบภายใน1
ลูกจ้างชั่วคราว (นักทรัพยากรบุคคล)1
ลูกจ้างชั่วคราว (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)1
จ้างเหมาบริการ1
ลูกจ้างประจำ1
ลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานขับรถ)1
ลูกจ้างชั่วคราว (ยาม)2
ลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานทำความสะอาด)2
พนักงานราชการ1
ลูกจ้างชั่วคราว (นายช่างโยธา)1
ลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี)1
ลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าพนักงานธุรการ)1
รวม57

ในโรงเรียน

ตำแหน่งจำนวน
ผู้อำนวยการโรงเรียน80
รองผู้อำนวยการโรงเรียน3
ครู336
ครูผู้ช่วย76
พนักงานราชการ(ครูผู้สอน)11
พนักงานราชการ(ครูพี่เลี้ยง)2
พนักงานราชการ(อื่น ๆ)2
ลูกจ้างประจำ(ช่างครุภัณฑ์)2
ลูกจ้างประจำ(อื่น ๆ)7
ลูกจ้างชั่วคราว(ครู)6
ลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน)98
ลูกจ้างชั่วคราว(นักการภารโรง)8
ลูกจ้างชั่วคราว(อื่น ๆ)10
รวม641

ในสำนักงาน

วิทยฐานะจำนวน
เชี่ยวชาญพิเศษ1
เชี่ยวชาญ0
ชำนาญการพิเศษ16
ชำนาญการ11
ปฏิบัติงาน1
ชำนาญงาน2
อาวุโส1
ไม่มีวิทยฐานะ13
ปฏิบัติการ3
รวม48

ในโรงเรียน

วิทยฐานะจำนวน
เชี่ยวชาญพิเศษ9
เชี่ยวชาญ1
ชำนาญการพิเศษ187
ชำนาญการ32
ปฏิบัติงาน6
ชำนาญงาน0
อาวุโส0
ไม่มีวิทยฐานะ200
ปฏิบัติการ3
รวม438

ในสำนักงาน

วุฒิการศึกษาจำนวน
ปริญญาเอก6
ปริญญาโท19
ปริญญาตรี26
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า0
ต่ำกว่าอนุปริญญา0
รวม51

ในโรงเรียน

วุฒิการศึกษาจำนวน
ปริญญาเอก26
ปริญญาโท144
ปริญญาตรี271
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า1
ต่ำกว่าอนุปริญญา10
รวม452

ในสำนักงาน

ที่ชื่อหน่วยงาน
1นาย ปรีชา  ทัพใหญ่
2นาง พฤษภา  นิกรพิทยาหน่วยตรวจสอบภายใน

ในโรงเรียน

ที่ชื่อหน่วยงาน
1นาย อุทัย แสนราชโรงเรียนบ้านน้ำหมัน
2นาย ศุภชัย ประสิทธิ์ไทยโรงเรียนบ้านน้ำเย็น
3ว่าที่ร้อยตรี สุทิน ทองปั้นโรงเรียนบ้านโคกงาม
4นาง สิรินทร์ นรินทร์โรงเรียนบ้านโคกงาม
5นาง ดวงทิพย์ สุวรรณโมลีโรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
6นาง วาสนา นนทะโคตรโรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
7นาง ชวาริน ทัพใหญ่โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
8นาย ประหยัด ยศศรีโรงเรียนบ้านทุ่งเทิง
9นาย นุพงษ์ อินแผลงโรงเรียนชุมชนบ้านนาพึง
10นาง นันทพร ชาวเหนือโรงเรียนบ้านนาผักก้าม
11นาย วิโรจน์ ทองใบโรงเรียนบ้านนาผักก้าม
12นาง สุภาภรณ์ นาราศรีโรงเรียนบ้านแก่ง