จำนวนนักเรียนจำแนกตามสัญชาติ

  ดูตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2563-1

สัญชาติ ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น รวมทั้งสิ้น
นักเรียนทั้งหมด1,3485,1936177,158
ไทย1,3415,1636167,120
กัมพูชา-2-2
เกาหลีใต้-1-1
จีน----
ซาอุดีอาระเบีย----
ญี่ปุ่น----
เนปาล----
ปากีสถาน----
เมียนมา-1-1
ฟิลิปปิน----
มาเลเซีย----
ลาว724132
เวียดนาม----
ศรีลังกา----
สิงคโปร์----
อินเดีย----
อินโดนีเซีย-1-1
ไม่ปรากฎสัญชาติ-1-1
อื่นๆ----
ข้อมูลผิดปกติ----
อายุนอกเกณฑ์----


รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้นรวมทั้งสิ้น
42010149 บ้านกกจาน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนนักเรียนทั้งหมด722-29
42010149 บ้านกกจาน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนไทย722-29
42010149 บ้านกกจาน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนกัมพูชา----
42010149 บ้านกกจาน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนเกาหลีใต้----
42010149 บ้านกกจาน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนจีน----
42010149 บ้านกกจาน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนซาอุดีอาระเบีย----
42010149 บ้านกกจาน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนญี่ปุ่น----
42010149 บ้านกกจาน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนเนปาล----
42010149 บ้านกกจาน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนปากีสถาน----
42010149 บ้านกกจาน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนเมียนมา----
42010149 บ้านกกจาน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนฟิลิปปิน----
42010149 บ้านกกจาน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนมาเลเซีย----
42010149 บ้านกกจาน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนลาว----
42010149 บ้านกกจาน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนเวียดนาม----
42010149 บ้านกกจาน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนศรีลังกา----
42010149 บ้านกกจาน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนสิงคโปร์----
42010149 บ้านกกจาน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนอินเดีย----
42010149 บ้านกกจาน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนอินโดนีเซีย----
42010149 บ้านกกจาน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010149 บ้านกกจาน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนอื่นๆ----
42010149 บ้านกกจาน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนข้อมูลผิดปกติ----
42010149 บ้านกกจาน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนอายุนอกเกณฑ์----
42010150 บ้านน้ำหมัน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนนักเรียนทั้งหมด1334-47
42010150 บ้านน้ำหมัน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนไทย1334-47
42010150 บ้านน้ำหมัน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนกัมพูชา----
42010150 บ้านน้ำหมัน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนเกาหลีใต้----
42010150 บ้านน้ำหมัน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนจีน----
42010150 บ้านน้ำหมัน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนซาอุดีอาระเบีย----
42010150 บ้านน้ำหมัน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนญี่ปุ่น----
42010150 บ้านน้ำหมัน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนเนปาล----
42010150 บ้านน้ำหมัน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนปากีสถาน----
42010150 บ้านน้ำหมัน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนเมียนมา----
42010150 บ้านน้ำหมัน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนฟิลิปปิน----
42010150 บ้านน้ำหมัน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนมาเลเซีย----
42010150 บ้านน้ำหมัน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนลาว----
42010150 บ้านน้ำหมัน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนเวียดนาม----
42010150 บ้านน้ำหมัน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนศรีลังกา----
42010150 บ้านน้ำหมัน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนสิงคโปร์----
42010150 บ้านน้ำหมัน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนอินเดีย----
42010150 บ้านน้ำหมัน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนอินโดนีเซีย----
42010150 บ้านน้ำหมัน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010150 บ้านน้ำหมัน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนอื่นๆ----
42010150 บ้านน้ำหมัน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนข้อมูลผิดปกติ----
42010150 บ้านน้ำหมัน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนอายุนอกเกณฑ์----
42010151 บ้านห้วยมุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนนักเรียนทั้งหมด47157140344
42010151 บ้านห้วยมุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนไทย47157140344
42010151 บ้านห้วยมุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนกัมพูชา----
42010151 บ้านห้วยมุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนเกาหลีใต้----
42010151 บ้านห้วยมุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนจีน----
42010151 บ้านห้วยมุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนซาอุดีอาระเบีย----
42010151 บ้านห้วยมุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนญี่ปุ่น----
42010151 บ้านห้วยมุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนเนปาล----
42010151 บ้านห้วยมุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนปากีสถาน----
42010151 บ้านห้วยมุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนเมียนมา----
42010151 บ้านห้วยมุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนฟิลิปปิน----
42010151 บ้านห้วยมุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนมาเลเซีย----
42010151 บ้านห้วยมุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนลาว----
42010151 บ้านห้วยมุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนเวียดนาม----
42010151 บ้านห้วยมุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนศรีลังกา----
42010151 บ้านห้วยมุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนสิงคโปร์----
42010151 บ้านห้วยมุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนอินเดีย----
42010151 บ้านห้วยมุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนอินโดนีเซีย----
42010151 บ้านห้วยมุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010151 บ้านห้วยมุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนอื่นๆ----
42010151 บ้านห้วยมุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนข้อมูลผิดปกติ----
42010151 บ้านห้วยมุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนอายุนอกเกณฑ์----
42010152 เย็นศิระบ้านหมากแข้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนนักเรียนทั้งหมด177826121
42010152 เย็นศิระบ้านหมากแข้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนไทย177826121
42010152 เย็นศิระบ้านหมากแข้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนกัมพูชา----
42010152 เย็นศิระบ้านหมากแข้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนเกาหลีใต้----
42010152 เย็นศิระบ้านหมากแข้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนจีน----
42010152 เย็นศิระบ้านหมากแข้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนซาอุดีอาระเบีย----
42010152 เย็นศิระบ้านหมากแข้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนญี่ปุ่น----
42010152 เย็นศิระบ้านหมากแข้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนเนปาล----
42010152 เย็นศิระบ้านหมากแข้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนปากีสถาน----
42010152 เย็นศิระบ้านหมากแข้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนเมียนมา----
42010152 เย็นศิระบ้านหมากแข้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนฟิลิปปิน----
42010152 เย็นศิระบ้านหมากแข้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนมาเลเซีย----
42010152 เย็นศิระบ้านหมากแข้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนลาว----
42010152 เย็นศิระบ้านหมากแข้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนเวียดนาม----
42010152 เย็นศิระบ้านหมากแข้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนศรีลังกา----
42010152 เย็นศิระบ้านหมากแข้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนสิงคโปร์----
42010152 เย็นศิระบ้านหมากแข้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนอินเดีย----
42010152 เย็นศิระบ้านหมากแข้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนอินโดนีเซีย----
42010152 เย็นศิระบ้านหมากแข้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010152 เย็นศิระบ้านหมากแข้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนอื่นๆ----
42010152 เย็นศิระบ้านหมากแข้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนข้อมูลผิดปกติ----
42010152 เย็นศิระบ้านหมากแข้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนอายุนอกเกณฑ์----
42010153 บ้านตูบค้อ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนนักเรียนทั้งหมด4477-121
42010153 บ้านตูบค้อ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนไทย4477-121
42010153 บ้านตูบค้อ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนกัมพูชา----
42010153 บ้านตูบค้อ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนเกาหลีใต้----
42010153 บ้านตูบค้อ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนจีน----
42010153 บ้านตูบค้อ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนซาอุดีอาระเบีย----
42010153 บ้านตูบค้อ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนญี่ปุ่น----
42010153 บ้านตูบค้อ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนเนปาล----
42010153 บ้านตูบค้อ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนปากีสถาน----
42010153 บ้านตูบค้อ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนเมียนมา----
42010153 บ้านตูบค้อ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนฟิลิปปิน----
42010153 บ้านตูบค้อ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนมาเลเซีย----
42010153 บ้านตูบค้อ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนลาว----
42010153 บ้านตูบค้อ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนเวียดนาม----
42010153 บ้านตูบค้อ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนศรีลังกา----
42010153 บ้านตูบค้อ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนสิงคโปร์----
42010153 บ้านตูบค้อ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนอินเดีย----
42010153 บ้านตูบค้อ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนอินโดนีเซีย----
42010153 บ้านตูบค้อ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010153 บ้านตูบค้อ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนอื่นๆ----
42010153 บ้านตูบค้อ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนข้อมูลผิดปกติ----
42010153 บ้านตูบค้อ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนอายุนอกเกณฑ์----
42010154 บ้านน้ำเย็น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนนักเรียนทั้งหมด446541150
42010154 บ้านน้ำเย็น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนไทย446341148
42010154 บ้านน้ำเย็น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนกัมพูชา----
42010154 บ้านน้ำเย็น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนเกาหลีใต้----
42010154 บ้านน้ำเย็น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนจีน----
42010154 บ้านน้ำเย็น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนซาอุดีอาระเบีย----
42010154 บ้านน้ำเย็น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนญี่ปุ่น----
42010154 บ้านน้ำเย็น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนเนปาล----
42010154 บ้านน้ำเย็น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนปากีสถาน----
42010154 บ้านน้ำเย็น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนเมียนมา----
42010154 บ้านน้ำเย็น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนฟิลิปปิน----
42010154 บ้านน้ำเย็น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนมาเลเซีย----
42010154 บ้านน้ำเย็น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนลาว-2-2
42010154 บ้านน้ำเย็น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนเวียดนาม----
42010154 บ้านน้ำเย็น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนศรีลังกา----
42010154 บ้านน้ำเย็น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนสิงคโปร์----
42010154 บ้านน้ำเย็น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนอินเดีย----
42010154 บ้านน้ำเย็น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนอินโดนีเซีย----
42010154 บ้านน้ำเย็น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010154 บ้านน้ำเย็น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนอื่นๆ----
42010154 บ้านน้ำเย็น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนข้อมูลผิดปกติ----
42010154 บ้านน้ำเย็น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนอายุนอกเกณฑ์----
42010155 บ้านแก่งครก ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนนักเรียนทั้งหมด311-14
42010155 บ้านแก่งครก ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนไทย311-14
42010155 บ้านแก่งครก ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนกัมพูชา----
42010155 บ้านแก่งครก ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนเกาหลีใต้----
42010155 บ้านแก่งครก ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนจีน----
42010155 บ้านแก่งครก ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนซาอุดีอาระเบีย----
42010155 บ้านแก่งครก ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนญี่ปุ่น----
42010155 บ้านแก่งครก ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนเนปาล----
42010155 บ้านแก่งครก ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนปากีสถาน----
42010155 บ้านแก่งครก ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนเมียนมา----
42010155 บ้านแก่งครก ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนฟิลิปปิน----
42010155 บ้านแก่งครก ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนมาเลเซีย----
42010155 บ้านแก่งครก ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนลาว----
42010155 บ้านแก่งครก ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนเวียดนาม----
42010155 บ้านแก่งครก ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนศรีลังกา----
42010155 บ้านแก่งครก ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนสิงคโปร์----
42010155 บ้านแก่งครก ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนอินเดีย----
42010155 บ้านแก่งครก ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนอินโดนีเซีย----
42010155 บ้านแก่งครก ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010155 บ้านแก่งครก ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนอื่นๆ----
42010155 บ้านแก่งครก ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนข้อมูลผิดปกติ----
42010155 บ้านแก่งครก ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนอายุนอกเกณฑ์----
42010156 บ้านนาหว้าน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนนักเรียนทั้งหมด722-29
42010156 บ้านนาหว้าน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนไทย722-29
42010156 บ้านนาหว้าน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนกัมพูชา----
42010156 บ้านนาหว้าน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนเกาหลีใต้----
42010156 บ้านนาหว้าน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนจีน----
42010156 บ้านนาหว้าน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนซาอุดีอาระเบีย----
42010156 บ้านนาหว้าน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนญี่ปุ่น----
42010156 บ้านนาหว้าน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนเนปาล----
42010156 บ้านนาหว้าน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนปากีสถาน----
42010156 บ้านนาหว้าน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนเมียนมา----
42010156 บ้านนาหว้าน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนฟิลิปปิน----
42010156 บ้านนาหว้าน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนมาเลเซีย----
42010156 บ้านนาหว้าน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนลาว----
42010156 บ้านนาหว้าน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนเวียดนาม----
42010156 บ้านนาหว้าน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนศรีลังกา----
42010156 บ้านนาหว้าน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนสิงคโปร์----
42010156 บ้านนาหว้าน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนอินเดีย----
42010156 บ้านนาหว้าน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนอินโดนีเซีย----
42010156 บ้านนาหว้าน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010156 บ้านนาหว้าน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนอื่นๆ----
42010156 บ้านนาหว้าน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนข้อมูลผิดปกติ----
42010156 บ้านนาหว้าน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนอายุนอกเกณฑ์----
42010157 บ้านโคกงาม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามนักเรียนทั้งหมด55205-260
42010157 บ้านโคกงาม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามไทย55204-259
42010157 บ้านโคกงาม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามกัมพูชา----
42010157 บ้านโคกงาม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามเกาหลีใต้----
42010157 บ้านโคกงาม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามจีน----
42010157 บ้านโคกงาม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามซาอุดีอาระเบีย----
42010157 บ้านโคกงาม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามญี่ปุ่น----
42010157 บ้านโคกงาม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามเนปาล----
42010157 บ้านโคกงาม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามปากีสถาน----
42010157 บ้านโคกงาม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามเมียนมา----
42010157 บ้านโคกงาม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามฟิลิปปิน----
42010157 บ้านโคกงาม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามมาเลเซีย----
42010157 บ้านโคกงาม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามลาว-1-1
42010157 บ้านโคกงาม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามเวียดนาม----
42010157 บ้านโคกงาม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามศรีลังกา----
42010157 บ้านโคกงาม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามสิงคโปร์----
42010157 บ้านโคกงาม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามอินเดีย----
42010157 บ้านโคกงาม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามอินโดนีเซีย----
42010157 บ้านโคกงาม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010157 บ้านโคกงาม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามอื่นๆ----
42010157 บ้านโคกงาม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามข้อมูลผิดปกติ----
42010157 บ้านโคกงาม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามอายุนอกเกณฑ์----
42010158 บ้านห้วยตาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามนักเรียนทั้งหมด221-23
42010158 บ้านห้วยตาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามไทย221-23
42010158 บ้านห้วยตาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามกัมพูชา----
42010158 บ้านห้วยตาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามเกาหลีใต้----
42010158 บ้านห้วยตาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามจีน----
42010158 บ้านห้วยตาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามซาอุดีอาระเบีย----
42010158 บ้านห้วยตาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามญี่ปุ่น----
42010158 บ้านห้วยตาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามเนปาล----
42010158 บ้านห้วยตาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามปากีสถาน----
42010158 บ้านห้วยตาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามเมียนมา----
42010158 บ้านห้วยตาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามฟิลิปปิน----
42010158 บ้านห้วยตาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามมาเลเซีย----
42010158 บ้านห้วยตาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามลาว----
42010158 บ้านห้วยตาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามเวียดนาม----
42010158 บ้านห้วยตาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามศรีลังกา----
42010158 บ้านห้วยตาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามสิงคโปร์----
42010158 บ้านห้วยตาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามอินเดีย----
42010158 บ้านห้วยตาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามอินโดนีเซีย----
42010158 บ้านห้วยตาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010158 บ้านห้วยตาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามอื่นๆ----
42010158 บ้านห้วยตาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามข้อมูลผิดปกติ----
42010158 บ้านห้วยตาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามอายุนอกเกณฑ์----
42010159 บ้านนาเจียง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามนักเรียนทั้งหมด1765-82
42010159 บ้านนาเจียง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามไทย1765-82
42010159 บ้านนาเจียง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามกัมพูชา----
42010159 บ้านนาเจียง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามเกาหลีใต้----
42010159 บ้านนาเจียง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามจีน----
42010159 บ้านนาเจียง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามซาอุดีอาระเบีย----
42010159 บ้านนาเจียง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามญี่ปุ่น----
42010159 บ้านนาเจียง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามเนปาล----
42010159 บ้านนาเจียง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามปากีสถาน----
42010159 บ้านนาเจียง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามเมียนมา----
42010159 บ้านนาเจียง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามฟิลิปปิน----
42010159 บ้านนาเจียง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามมาเลเซีย----
42010159 บ้านนาเจียง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามลาว----
42010159 บ้านนาเจียง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามเวียดนาม----
42010159 บ้านนาเจียง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามศรีลังกา----
42010159 บ้านนาเจียง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามสิงคโปร์----
42010159 บ้านนาเจียง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามอินเดีย----
42010159 บ้านนาเจียง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามอินโดนีเซีย----
42010159 บ้านนาเจียง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010159 บ้านนาเจียง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามอื่นๆ----
42010159 บ้านนาเจียง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามข้อมูลผิดปกติ----
42010159 บ้านนาเจียง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามอายุนอกเกณฑ์----
42010160 บ้านหนองหลวง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามนักเรียนทั้งหมด1053-63
42010160 บ้านหนองหลวง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามไทย1051-61
42010160 บ้านหนองหลวง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามกัมพูชา----
42010160 บ้านหนองหลวง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามเกาหลีใต้----
42010160 บ้านหนองหลวง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามจีน----
42010160 บ้านหนองหลวง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามซาอุดีอาระเบีย----
42010160 บ้านหนองหลวง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามญี่ปุ่น----
42010160 บ้านหนองหลวง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามเนปาล----
42010160 บ้านหนองหลวง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามปากีสถาน----
42010160 บ้านหนองหลวง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามเมียนมา----
42010160 บ้านหนองหลวง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามฟิลิปปิน----
42010160 บ้านหนองหลวง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามมาเลเซีย----
42010160 บ้านหนองหลวง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามลาว-2-2
42010160 บ้านหนองหลวง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามเวียดนาม----
42010160 บ้านหนองหลวง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามศรีลังกา----
42010160 บ้านหนองหลวง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามสิงคโปร์----
42010160 บ้านหนองหลวง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามอินเดีย----
42010160 บ้านหนองหลวง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามอินโดนีเซีย----
42010160 บ้านหนองหลวง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010160 บ้านหนองหลวง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามอื่นๆ----
42010160 บ้านหนองหลวง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามข้อมูลผิดปกติ----
42010160 บ้านหนองหลวง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามอายุนอกเกณฑ์----
42010161 บ้านชั่งสี่
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามนักเรียนทั้งหมด-9-9
42010161 บ้านชั่งสี่
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามไทย-9-9
42010161 บ้านชั่งสี่
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามกัมพูชา----
42010161 บ้านชั่งสี่
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามเกาหลีใต้----
42010161 บ้านชั่งสี่
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามจีน----
42010161 บ้านชั่งสี่
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามซาอุดีอาระเบีย----
42010161 บ้านชั่งสี่
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามญี่ปุ่น----
42010161 บ้านชั่งสี่
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามเนปาล----
42010161 บ้านชั่งสี่
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามปากีสถาน----
42010161 บ้านชั่งสี่
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามเมียนมา----
42010161 บ้านชั่งสี่
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามฟิลิปปิน----
42010161 บ้านชั่งสี่
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามมาเลเซีย----
42010161 บ้านชั่งสี่
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามลาว----
42010161 บ้านชั่งสี่
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามเวียดนาม----
42010161 บ้านชั่งสี่
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามศรีลังกา----
42010161 บ้านชั่งสี่
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามสิงคโปร์----
42010161 บ้านชั่งสี่
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามอินเดีย----
42010161 บ้านชั่งสี่
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามอินโดนีเซีย----
42010161 บ้านชั่งสี่
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010161 บ้านชั่งสี่
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามอื่นๆ----
42010161 บ้านชั่งสี่
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามข้อมูลผิดปกติ----
42010161 บ้านชั่งสี่
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามอายุนอกเกณฑ์----
42010162 บ้านหนองสนุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามนักเรียนทั้งหมด817-25
42010162 บ้านหนองสนุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามไทย817-25
42010162 บ้านหนองสนุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามกัมพูชา----
42010162 บ้านหนองสนุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามเกาหลีใต้----
42010162 บ้านหนองสนุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามจีน----
42010162 บ้านหนองสนุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามซาอุดีอาระเบีย----
42010162 บ้านหนองสนุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามญี่ปุ่น----
42010162 บ้านหนองสนุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามเนปาล----
42010162 บ้านหนองสนุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามปากีสถาน----
42010162 บ้านหนองสนุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามเมียนมา----
42010162 บ้านหนองสนุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามฟิลิปปิน----
42010162 บ้านหนองสนุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามมาเลเซีย----
42010162 บ้านหนองสนุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามลาว----
42010162 บ้านหนองสนุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามเวียดนาม----
42010162 บ้านหนองสนุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามศรีลังกา----
42010162 บ้านหนองสนุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามสิงคโปร์----
42010162 บ้านหนองสนุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามอินเดีย----
42010162 บ้านหนองสนุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามอินโดนีเซีย----
42010162 บ้านหนองสนุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010162 บ้านหนองสนุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามอื่นๆ----
42010162 บ้านหนองสนุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามข้อมูลผิดปกติ----
42010162 บ้านหนองสนุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามอายุนอกเกณฑ์----
42010164 บ้านศาลาน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายนักเรียนทั้งหมด1017-27
42010164 บ้านศาลาน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายไทย1017-27
42010164 บ้านศาลาน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายกัมพูชา----
42010164 บ้านศาลาน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเกาหลีใต้----
42010164 บ้านศาลาน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายจีน----
42010164 บ้านศาลาน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายซาอุดีอาระเบีย----
42010164 บ้านศาลาน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายญี่ปุ่น----
42010164 บ้านศาลาน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเนปาล----
42010164 บ้านศาลาน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายปากีสถาน----
42010164 บ้านศาลาน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเมียนมา----
42010164 บ้านศาลาน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายฟิลิปปิน----
42010164 บ้านศาลาน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายมาเลเซีย----
42010164 บ้านศาลาน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายลาว----
42010164 บ้านศาลาน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเวียดนาม----
42010164 บ้านศาลาน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายศรีลังกา----
42010164 บ้านศาลาน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายสิงคโปร์----
42010164 บ้านศาลาน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอินเดีย----
42010164 บ้านศาลาน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอินโดนีเซีย----
42010164 บ้านศาลาน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010164 บ้านศาลาน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอื่นๆ----
42010164 บ้านศาลาน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายข้อมูลผิดปกติ----
42010164 บ้านศาลาน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอายุนอกเกณฑ์----
42010165 ด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายนักเรียนทั้งหมด138255150
42010165 ด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายไทย138255150
42010165 ด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายกัมพูชา----
42010165 ด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเกาหลีใต้----
42010165 ด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายจีน----
42010165 ด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายซาอุดีอาระเบีย----
42010165 ด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายญี่ปุ่น----
42010165 ด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเนปาล----
42010165 ด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายปากีสถาน----
42010165 ด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเมียนมา----
42010165 ด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายฟิลิปปิน----
42010165 ด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายมาเลเซีย----
42010165 ด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายลาว----
42010165 ด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเวียดนาม----
42010165 ด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายศรีลังกา----
42010165 ด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายสิงคโปร์----
42010165 ด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอินเดีย----
42010165 ด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอินโดนีเซีย----
42010165 ด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010165 ด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอื่นๆ----
42010165 ด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายข้อมูลผิดปกติ----
42010165 ด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอายุนอกเกณฑ์----
42010166 อนุบาลด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายนักเรียนทั้งหมด187746-933
42010166 อนุบาลด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายไทย186745-931
42010166 อนุบาลด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายกัมพูชา----
42010166 อนุบาลด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเกาหลีใต้----
42010166 อนุบาลด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายจีน----
42010166 อนุบาลด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายซาอุดีอาระเบีย----
42010166 อนุบาลด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายญี่ปุ่น----
42010166 อนุบาลด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเนปาล----
42010166 อนุบาลด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายปากีสถาน----
42010166 อนุบาลด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเมียนมา----
42010166 อนุบาลด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายฟิลิปปิน----
42010166 อนุบาลด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายมาเลเซีย----
42010166 อนุบาลด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายลาว11-2
42010166 อนุบาลด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเวียดนาม----
42010166 อนุบาลด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายศรีลังกา----
42010166 อนุบาลด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายสิงคโปร์----
42010166 อนุบาลด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอินเดีย----
42010166 อนุบาลด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอินโดนีเซีย----
42010166 อนุบาลด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010166 อนุบาลด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอื่นๆ----
42010166 อนุบาลด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายข้อมูลผิดปกติ----
42010166 อนุบาลด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอายุนอกเกณฑ์----
42010167 บ้านนาทุ่ม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายนักเรียนทั้งหมด1758-75
42010167 บ้านนาทุ่ม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายไทย1658-74
42010167 บ้านนาทุ่ม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายกัมพูชา----
42010167 บ้านนาทุ่ม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเกาหลีใต้----
42010167 บ้านนาทุ่ม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายจีน----
42010167 บ้านนาทุ่ม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายซาอุดีอาระเบีย----
42010167 บ้านนาทุ่ม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายญี่ปุ่น----
42010167 บ้านนาทุ่ม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเนปาล----
42010167 บ้านนาทุ่ม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายปากีสถาน----
42010167 บ้านนาทุ่ม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเมียนมา----
42010167 บ้านนาทุ่ม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายฟิลิปปิน----
42010167 บ้านนาทุ่ม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายมาเลเซีย----
42010167 บ้านนาทุ่ม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายลาว1--1
42010167 บ้านนาทุ่ม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเวียดนาม----
42010167 บ้านนาทุ่ม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายศรีลังกา----
42010167 บ้านนาทุ่ม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายสิงคโปร์----
42010167 บ้านนาทุ่ม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอินเดีย----
42010167 บ้านนาทุ่ม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอินโดนีเซีย----
42010167 บ้านนาทุ่ม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010167 บ้านนาทุ่ม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอื่นๆ----
42010167 บ้านนาทุ่ม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายข้อมูลผิดปกติ----
42010167 บ้านนาทุ่ม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอายุนอกเกณฑ์----
42010168 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายนักเรียนทั้งหมด628-34
42010168 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายไทย628-34
42010168 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายกัมพูชา----
42010168 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเกาหลีใต้----
42010168 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายจีน----
42010168 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายซาอุดีอาระเบีย----
42010168 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายญี่ปุ่น----
42010168 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเนปาล----
42010168 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายปากีสถาน----
42010168 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเมียนมา----
42010168 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายฟิลิปปิน----
42010168 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายมาเลเซีย----
42010168 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายลาว----
42010168 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเวียดนาม----
42010168 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายศรีลังกา----
42010168 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายสิงคโปร์----
42010168 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอินเดีย----
42010168 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอินโดนีเซีย----
42010168 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010168 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอื่นๆ----
42010168 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายข้อมูลผิดปกติ----
42010168 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอายุนอกเกณฑ์----
42010169 บ้านห้วยปลาฝา
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายนักเรียนทั้งหมด923-32
42010169 บ้านห้วยปลาฝา
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายไทย923-32
42010169 บ้านห้วยปลาฝา
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายกัมพูชา----
42010169 บ้านห้วยปลาฝา
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเกาหลีใต้----
42010169 บ้านห้วยปลาฝา
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายจีน----
42010169 บ้านห้วยปลาฝา
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายซาอุดีอาระเบีย----
42010169 บ้านห้วยปลาฝา
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายญี่ปุ่น----
42010169 บ้านห้วยปลาฝา
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเนปาล----
42010169 บ้านห้วยปลาฝา
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายปากีสถาน----
42010169 บ้านห้วยปลาฝา
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเมียนมา----
42010169 บ้านห้วยปลาฝา
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายฟิลิปปิน----
42010169 บ้านห้วยปลาฝา
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายมาเลเซีย----
42010169 บ้านห้วยปลาฝา
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายลาว----
42010169 บ้านห้วยปลาฝา
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเวียดนาม----
42010169 บ้านห้วยปลาฝา
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายศรีลังกา----
42010169 บ้านห้วยปลาฝา
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายสิงคโปร์----
42010169 บ้านห้วยปลาฝา
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอินเดีย----
42010169 บ้านห้วยปลาฝา
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอินโดนีเซีย----
42010169 บ้านห้วยปลาฝา
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010169 บ้านห้วยปลาฝา
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอื่นๆ----
42010169 บ้านห้วยปลาฝา
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายข้อมูลผิดปกติ----
42010169 บ้านห้วยปลาฝา
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอายุนอกเกณฑ์----
42010170 บ้านแก่งม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายนักเรียนทั้งหมด321-24
42010170 บ้านแก่งม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายไทย321-24
42010170 บ้านแก่งม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายกัมพูชา----
42010170 บ้านแก่งม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเกาหลีใต้----
42010170 บ้านแก่งม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายจีน----
42010170 บ้านแก่งม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายซาอุดีอาระเบีย----
42010170 บ้านแก่งม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายญี่ปุ่น----
42010170 บ้านแก่งม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเนปาล----
42010170 บ้านแก่งม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายปากีสถาน----
42010170 บ้านแก่งม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเมียนมา----
42010170 บ้านแก่งม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายฟิลิปปิน----
42010170 บ้านแก่งม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายมาเลเซีย----
42010170 บ้านแก่งม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายลาว----
42010170 บ้านแก่งม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเวียดนาม----
42010170 บ้านแก่งม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายศรีลังกา----
42010170 บ้านแก่งม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายสิงคโปร์----
42010170 บ้านแก่งม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอินเดีย----
42010170 บ้านแก่งม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอินโดนีเซีย----
42010170 บ้านแก่งม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010170 บ้านแก่งม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอื่นๆ----
42010170 บ้านแก่งม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายข้อมูลผิดปกติ----
42010170 บ้านแก่งม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอายุนอกเกณฑ์----
42010171 บ้านแก่วตาว
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายนักเรียนทั้งหมด-12-12
42010171 บ้านแก่วตาว
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายไทย-12-12
42010171 บ้านแก่วตาว
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายกัมพูชา----
42010171 บ้านแก่วตาว
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเกาหลีใต้----
42010171 บ้านแก่วตาว
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายจีน----
42010171 บ้านแก่วตาว
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายซาอุดีอาระเบีย----
42010171 บ้านแก่วตาว
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายญี่ปุ่น----
42010171 บ้านแก่วตาว
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเนปาล----
42010171 บ้านแก่วตาว
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายปากีสถาน----
42010171 บ้านแก่วตาว
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเมียนมา----
42010171 บ้านแก่วตาว
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายฟิลิปปิน----
42010171 บ้านแก่วตาว
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายมาเลเซีย----
42010171 บ้านแก่วตาว
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายลาว----
42010171 บ้านแก่วตาว
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเวียดนาม----
42010171 บ้านแก่วตาว
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายศรีลังกา----
42010171 บ้านแก่วตาว
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายสิงคโปร์----
42010171 บ้านแก่วตาว
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอินเดีย----
42010171 บ้านแก่วตาว
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอินโดนีเซีย----
42010171 บ้านแก่วตาว
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010171 บ้านแก่วตาว
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอื่นๆ----
42010171 บ้านแก่วตาว
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายข้อมูลผิดปกติ----
42010171 บ้านแก่วตาว
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอายุนอกเกณฑ์----
42010172 บ้านนาหมูม่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายนักเรียนทั้งหมด1023-33
42010172 บ้านนาหมูม่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายไทย1023-33
42010172 บ้านนาหมูม่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายกัมพูชา----
42010172 บ้านนาหมูม่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเกาหลีใต้----
42010172 บ้านนาหมูม่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายจีน----
42010172 บ้านนาหมูม่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายซาอุดีอาระเบีย----
42010172 บ้านนาหมูม่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายญี่ปุ่น----
42010172 บ้านนาหมูม่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเนปาล----
42010172 บ้านนาหมูม่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายปากีสถาน----
42010172 บ้านนาหมูม่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเมียนมา----
42010172 บ้านนาหมูม่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายฟิลิปปิน----
42010172 บ้านนาหมูม่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายมาเลเซีย----
42010172 บ้านนาหมูม่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายลาว----
42010172 บ้านนาหมูม่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเวียดนาม----
42010172 บ้านนาหมูม่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายศรีลังกา----
42010172 บ้านนาหมูม่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายสิงคโปร์----
42010172 บ้านนาหมูม่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอินเดีย----
42010172 บ้านนาหมูม่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอินโดนีเซีย----
42010172 บ้านนาหมูม่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010172 บ้านนาหมูม่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอื่นๆ----
42010172 บ้านนาหมูม่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายข้อมูลผิดปกติ----
42010172 บ้านนาหมูม่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอายุนอกเกณฑ์----
42010173 บ้านนาดี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายนักเรียนทั้งหมด918-27
42010173 บ้านนาดี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายไทย918-27
42010173 บ้านนาดี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายกัมพูชา----
42010173 บ้านนาดี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเกาหลีใต้----
42010173 บ้านนาดี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายจีน----
42010173 บ้านนาดี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายซาอุดีอาระเบีย----
42010173 บ้านนาดี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายญี่ปุ่น----
42010173 บ้านนาดี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเนปาล----
42010173 บ้านนาดี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายปากีสถาน----
42010173 บ้านนาดี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเมียนมา----
42010173 บ้านนาดี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายฟิลิปปิน----
42010173 บ้านนาดี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายมาเลเซีย----
42010173 บ้านนาดี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายลาว----
42010173 บ้านนาดี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเวียดนาม----
42010173 บ้านนาดี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายศรีลังกา----
42010173 บ้านนาดี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายสิงคโปร์----
42010173 บ้านนาดี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอินเดีย----
42010173 บ้านนาดี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอินโดนีเซีย----
42010173 บ้านนาดี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010173 บ้านนาดี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอื่นๆ----
42010173 บ้านนาดี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายข้อมูลผิดปกติ----
42010173 บ้านนาดี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอายุนอกเกณฑ์----
42010174 บ้านหัวนาแหลม
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายนักเรียนทั้งหมด1130-41
42010174 บ้านหัวนาแหลม
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายไทย1130-41
42010174 บ้านหัวนาแหลม
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายกัมพูชา----
42010174 บ้านหัวนาแหลม
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเกาหลีใต้----
42010174 บ้านหัวนาแหลม
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายจีน----
42010174 บ้านหัวนาแหลม
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายซาอุดีอาระเบีย----
42010174 บ้านหัวนาแหลม
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายญี่ปุ่น----
42010174 บ้านหัวนาแหลม
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเนปาล----
42010174 บ้านหัวนาแหลม
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายปากีสถาน----
42010174 บ้านหัวนาแหลม
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเมียนมา----
42010174 บ้านหัวนาแหลม
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายฟิลิปปิน----
42010174 บ้านหัวนาแหลม
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายมาเลเซีย----
42010174 บ้านหัวนาแหลม
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายลาว----
42010174 บ้านหัวนาแหลม
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเวียดนาม----
42010174 บ้านหัวนาแหลม
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายศรีลังกา----
42010174 บ้านหัวนาแหลม
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายสิงคโปร์----
42010174 บ้านหัวนาแหลม
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอินเดีย----
42010174 บ้านหัวนาแหลม
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอินโดนีเซีย----
42010174 บ้านหัวนาแหลม
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010174 บ้านหัวนาแหลม
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอื่นๆ----
42010174 บ้านหัวนาแหลม
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายข้อมูลผิดปกติ----
42010174 บ้านหัวนาแหลม
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอายุนอกเกณฑ์----
42010175 บ้านโพนหนอง
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายนักเรียนทั้งหมด58-13
42010175 บ้านโพนหนอง
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายไทย58-13
42010175 บ้านโพนหนอง
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายกัมพูชา----
42010175 บ้านโพนหนอง
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเกาหลีใต้----
42010175 บ้านโพนหนอง
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายจีน----
42010175 บ้านโพนหนอง
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายซาอุดีอาระเบีย----
42010175 บ้านโพนหนอง
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายญี่ปุ่น----
42010175 บ้านโพนหนอง
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเนปาล----
42010175 บ้านโพนหนอง
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายปากีสถาน----
42010175 บ้านโพนหนอง
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเมียนมา----
42010175 บ้านโพนหนอง
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายฟิลิปปิน----
42010175 บ้านโพนหนอง
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายมาเลเซีย----
42010175 บ้านโพนหนอง
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายลาว----
42010175 บ้านโพนหนอง
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเวียดนาม----
42010175 บ้านโพนหนอง
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายศรีลังกา----
42010175 บ้านโพนหนอง
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายสิงคโปร์----
42010175 บ้านโพนหนอง
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอินเดีย----
42010175 บ้านโพนหนอง
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอินโดนีเซีย----
42010175 บ้านโพนหนอง
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010175 บ้านโพนหนอง
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอื่นๆ----
42010175 บ้านโพนหนอง
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายข้อมูลผิดปกติ----
42010175 บ้านโพนหนอง
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอายุนอกเกณฑ์----
42010176 บ้านหนองผือ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายนักเรียนทั้งหมด645-51
42010176 บ้านหนองผือ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายไทย645-51
42010176 บ้านหนองผือ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายกัมพูชา----
42010176 บ้านหนองผือ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเกาหลีใต้----
42010176 บ้านหนองผือ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายจีน----
42010176 บ้านหนองผือ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายซาอุดีอาระเบีย----
42010176 บ้านหนองผือ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายญี่ปุ่น----
42010176 บ้านหนองผือ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเนปาล----
42010176 บ้านหนองผือ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายปากีสถาน----
42010176 บ้านหนองผือ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเมียนมา----
42010176 บ้านหนองผือ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายฟิลิปปิน----
42010176 บ้านหนองผือ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายมาเลเซีย----
42010176 บ้านหนองผือ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายลาว----
42010176 บ้านหนองผือ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเวียดนาม----
42010176 บ้านหนองผือ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายศรีลังกา----
42010176 บ้านหนองผือ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายสิงคโปร์----
42010176 บ้านหนองผือ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอินเดีย----
42010176 บ้านหนองผือ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอินโดนีเซีย----
42010176 บ้านหนองผือ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010176 บ้านหนองผือ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอื่นๆ----
42010176 บ้านหนองผือ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายข้อมูลผิดปกติ----
42010176 บ้านหนองผือ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอายุนอกเกณฑ์----
42010177 บ้านปากหมัน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายนักเรียนทั้งหมด210-12
42010177 บ้านปากหมัน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายไทย210-12
42010177 บ้านปากหมัน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายกัมพูชา----
42010177 บ้านปากหมัน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเกาหลีใต้----
42010177 บ้านปากหมัน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายจีน----
42010177 บ้านปากหมัน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายซาอุดีอาระเบีย----
42010177 บ้านปากหมัน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายญี่ปุ่น----
42010177 บ้านปากหมัน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเนปาล----
42010177 บ้านปากหมัน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายปากีสถาน----
42010177 บ้านปากหมัน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเมียนมา----
42010177 บ้านปากหมัน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายฟิลิปปิน----
42010177 บ้านปากหมัน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายมาเลเซีย----
42010177 บ้านปากหมัน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายลาว----
42010177 บ้านปากหมัน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเวียดนาม----
42010177 บ้านปากหมัน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายศรีลังกา----
42010177 บ้านปากหมัน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายสิงคโปร์----
42010177 บ้านปากหมัน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอินเดีย----
42010177 บ้านปากหมัน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอินโดนีเซีย----
42010177 บ้านปากหมัน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010177 บ้านปากหมัน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอื่นๆ----
42010177 บ้านปากหมัน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายข้อมูลผิดปกติ----
42010177 บ้านปากหมัน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอายุนอกเกณฑ์----
42010178 บ้านนาทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายนักเรียนทั้งหมด1132-43
42010178 บ้านนาทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายไทย1132-43
42010178 บ้านนาทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายกัมพูชา----
42010178 บ้านนาทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเกาหลีใต้----
42010178 บ้านนาทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายจีน----
42010178 บ้านนาทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายซาอุดีอาระเบีย----
42010178 บ้านนาทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายญี่ปุ่น----
42010178 บ้านนาทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเนปาล----
42010178 บ้านนาทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายปากีสถาน----
42010178 บ้านนาทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเมียนมา----
42010178 บ้านนาทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายฟิลิปปิน----
42010178 บ้านนาทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายมาเลเซีย----
42010178 บ้านนาทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายลาว----
42010178 บ้านนาทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเวียดนาม----
42010178 บ้านนาทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายศรีลังกา----
42010178 บ้านนาทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายสิงคโปร์----
42010178 บ้านนาทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอินเดีย----
42010178 บ้านนาทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอินโดนีเซีย----
42010178 บ้านนาทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010178 บ้านนาทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอื่นๆ----
42010178 บ้านนาทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายข้อมูลผิดปกติ----
42010178 บ้านนาทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอายุนอกเกณฑ์----
42010179 บ้านนาข่า
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายนักเรียนทั้งหมด817-25
42010179 บ้านนาข่า
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายไทย817-25
42010179 บ้านนาข่า
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายกัมพูชา----
42010179 บ้านนาข่า
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเกาหลีใต้----
42010179 บ้านนาข่า
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายจีน----
42010179 บ้านนาข่า
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายซาอุดีอาระเบีย----
42010179 บ้านนาข่า
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายญี่ปุ่น----
42010179 บ้านนาข่า
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเนปาล----
42010179 บ้านนาข่า
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายปากีสถาน----
42010179 บ้านนาข่า
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเมียนมา----
42010179 บ้านนาข่า
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายฟิลิปปิน----
42010179 บ้านนาข่า
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายมาเลเซีย----
42010179 บ้านนาข่า
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายลาว----
42010179 บ้านนาข่า
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเวียดนาม----
42010179 บ้านนาข่า
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายศรีลังกา----
42010179 บ้านนาข่า
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายสิงคโปร์----
42010179 บ้านนาข่า
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอินเดีย----
42010179 บ้านนาข่า
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอินโดนีเซีย----
42010179 บ้านนาข่า
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010179 บ้านนาข่า
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอื่นๆ----
42010179 บ้านนาข่า
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายข้อมูลผิดปกติ----
42010179 บ้านนาข่า
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอายุนอกเกณฑ์----
42010180 บ้านเครือคู้
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายนักเรียนทั้งหมด44-8
42010180 บ้านเครือคู้
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายไทย44-8
42010180 บ้านเครือคู้
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายกัมพูชา----
42010180 บ้านเครือคู้
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเกาหลีใต้----
42010180 บ้านเครือคู้
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายจีน----
42010180 บ้านเครือคู้
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายซาอุดีอาระเบีย----
42010180 บ้านเครือคู้
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายญี่ปุ่น----
42010180 บ้านเครือคู้
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเนปาล----
42010180 บ้านเครือคู้
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายปากีสถาน----
42010180 บ้านเครือคู้
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเมียนมา----
42010180 บ้านเครือคู้
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายฟิลิปปิน----
42010180 บ้านเครือคู้
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายมาเลเซีย----
42010180 บ้านเครือคู้
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายลาว----
42010180 บ้านเครือคู้
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเวียดนาม----
42010180 บ้านเครือคู้
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายศรีลังกา----
42010180 บ้านเครือคู้
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายสิงคโปร์----
42010180 บ้านเครือคู้
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอินเดีย----
42010180 บ้านเครือคู้
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอินโดนีเซีย----
42010180 บ้านเครือคู้
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010180 บ้านเครือคู้
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอื่นๆ----
42010180 บ้านเครือคู้
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายข้อมูลผิดปกติ----
42010180 บ้านเครือคู้
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอายุนอกเกณฑ์----
42010181 บ้านปากโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายนักเรียนทั้งหมด416-20
42010181 บ้านปากโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายไทย416-20
42010181 บ้านปากโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายกัมพูชา----
42010181 บ้านปากโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเกาหลีใต้----
42010181 บ้านปากโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายจีน----
42010181 บ้านปากโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายซาอุดีอาระเบีย----
42010181 บ้านปากโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายญี่ปุ่น----
42010181 บ้านปากโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเนปาล----
42010181 บ้านปากโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายปากีสถาน----
42010181 บ้านปากโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเมียนมา----
42010181 บ้านปากโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายฟิลิปปิน----
42010181 บ้านปากโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายมาเลเซีย----
42010181 บ้านปากโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายลาว----
42010181 บ้านปากโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเวียดนาม----
42010181 บ้านปากโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายศรีลังกา----
42010181 บ้านปากโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายสิงคโปร์----
42010181 บ้านปากโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอินเดีย----
42010181 บ้านปากโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอินโดนีเซีย----
42010181 บ้านปากโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010181 บ้านปากโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอื่นๆ----
42010181 บ้านปากโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายข้อมูลผิดปกติ----
42010181 บ้านปากโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอายุนอกเกณฑ์----
42010182 บ้านห้วยน้ำเมย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามนักเรียนทั้งหมด-34-34
42010182 บ้านห้วยน้ำเมย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามไทย-34-34
42010182 บ้านห้วยน้ำเมย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามกัมพูชา----
42010182 บ้านห้วยน้ำเมย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามเกาหลีใต้----
42010182 บ้านห้วยน้ำเมย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามจีน----
42010182 บ้านห้วยน้ำเมย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามซาอุดีอาระเบีย----
42010182 บ้านห้วยน้ำเมย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามญี่ปุ่น----
42010182 บ้านห้วยน้ำเมย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามเนปาล----
42010182 บ้านห้วยน้ำเมย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามปากีสถาน----
42010182 บ้านห้วยน้ำเมย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามเมียนมา----
42010182 บ้านห้วยน้ำเมย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามฟิลิปปิน----
42010182 บ้านห้วยน้ำเมย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามมาเลเซีย----
42010182 บ้านห้วยน้ำเมย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามลาว----
42010182 บ้านห้วยน้ำเมย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามเวียดนาม----
42010182 บ้านห้วยน้ำเมย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามศรีลังกา----
42010182 บ้านห้วยน้ำเมย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามสิงคโปร์----
42010182 บ้านห้วยน้ำเมย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามอินเดีย----
42010182 บ้านห้วยน้ำเมย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามอินโดนีเซีย----
42010182 บ้านห้วยน้ำเมย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010182 บ้านห้วยน้ำเมย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามอื่นๆ----
42010182 บ้านห้วยน้ำเมย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามข้อมูลผิดปกติ----
42010182 บ้านห้วยน้ำเมย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามอายุนอกเกณฑ์----
42010183 บ้านโป่งชี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งนักเรียนทั้งหมด125732101
42010183 บ้านโป่งชี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งไทย12553198
42010183 บ้านโป่งชี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งกัมพูชา----
42010183 บ้านโป่งชี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งเกาหลีใต้-1-1
42010183 บ้านโป่งชี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งจีน----
42010183 บ้านโป่งชี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งซาอุดีอาระเบีย----
42010183 บ้านโป่งชี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งญี่ปุ่น----
42010183 บ้านโป่งชี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งเนปาล----
42010183 บ้านโป่งชี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งปากีสถาน----
42010183 บ้านโป่งชี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งเมียนมา----
42010183 บ้านโป่งชี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งฟิลิปปิน----
42010183 บ้านโป่งชี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งมาเลเซีย----
42010183 บ้านโป่งชี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งลาว-112
42010183 บ้านโป่งชี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งเวียดนาม----
42010183 บ้านโป่งชี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งศรีลังกา----
42010183 บ้านโป่งชี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งสิงคโปร์----
42010183 บ้านโป่งชี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งอินเดีย----
42010183 บ้านโป่งชี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งอินโดนีเซีย----
42010183 บ้านโป่งชี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010183 บ้านโป่งชี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งอื่นๆ----
42010183 บ้านโป่งชี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งข้อมูลผิดปกติ----
42010183 บ้านโป่งชี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งอายุนอกเกณฑ์----
42010184 บ้านโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งนักเรียนทั้งหมด1018-28
42010184 บ้านโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งไทย1017-27
42010184 บ้านโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งกัมพูชา----
42010184 บ้านโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งเกาหลีใต้----
42010184 บ้านโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งจีน----
42010184 บ้านโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งซาอุดีอาระเบีย----
42010184 บ้านโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งญี่ปุ่น----
42010184 บ้านโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งเนปาล----
42010184 บ้านโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งปากีสถาน----
42010184 บ้านโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งเมียนมา----
42010184 บ้านโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งฟิลิปปิน----
42010184 บ้านโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งมาเลเซีย----
42010184 บ้านโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งลาว----
42010184 บ้านโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งเวียดนาม----
42010184 บ้านโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งศรีลังกา----
42010184 บ้านโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งสิงคโปร์----
42010184 บ้านโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งอินเดีย----
42010184 บ้านโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งอินโดนีเซีย-1-1
42010184 บ้านโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010184 บ้านโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งอื่นๆ----
42010184 บ้านโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งข้อมูลผิดปกติ----
42010184 บ้านโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งอายุนอกเกณฑ์----
42010185 บุญลักษณ์อุปถัมภ์ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งนักเรียนทั้งหมด12503092
42010185 บุญลักษณ์อุปถัมภ์ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งไทย12503092
42010185 บุญลักษณ์อุปถัมภ์ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งกัมพูชา----
42010185 บุญลักษณ์อุปถัมภ์ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งเกาหลีใต้----
42010185 บุญลักษณ์อุปถัมภ์ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งจีน----
42010185 บุญลักษณ์อุปถัมภ์ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งซาอุดีอาระเบีย----
42010185 บุญลักษณ์อุปถัมภ์ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งญี่ปุ่น----
42010185 บุญลักษณ์อุปถัมภ์ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งเนปาล----
42010185 บุญลักษณ์อุปถัมภ์ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งปากีสถาน----
42010185 บุญลักษณ์อุปถัมภ์ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งเมียนมา----
42010185 บุญลักษณ์อุปถัมภ์ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งฟิลิปปิน----
42010185 บุญลักษณ์อุปถัมภ์ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งมาเลเซีย----
42010185 บุญลักษณ์อุปถัมภ์ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งลาว----
42010185 บุญลักษณ์อุปถัมภ์ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งเวียดนาม----
42010185 บุญลักษณ์อุปถัมภ์ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งศรีลังกา----
42010185 บุญลักษณ์อุปถัมภ์ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งสิงคโปร์----
42010185 บุญลักษณ์อุปถัมภ์ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งอินเดีย----
42010185 บุญลักษณ์อุปถัมภ์ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งอินโดนีเซีย----
42010185 บุญลักษณ์อุปถัมภ์ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010185 บุญลักษณ์อุปถัมภ์ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งอื่นๆ----
42010185 บุญลักษณ์อุปถัมภ์ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งข้อมูลผิดปกติ----
42010185 บุญลักษณ์อุปถัมภ์ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งอายุนอกเกณฑ์----
42010186 บ้านทุ่งน้ำใส ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งนักเรียนทั้งหมด1428-42
42010186 บ้านทุ่งน้ำใส ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งไทย1428-42
42010186 บ้านทุ่งน้ำใส ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งกัมพูชา----
42010186 บ้านทุ่งน้ำใส ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งเกาหลีใต้----
42010186 บ้านทุ่งน้ำใส ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งจีน----
42010186 บ้านทุ่งน้ำใส ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งซาอุดีอาระเบีย----
42010186 บ้านทุ่งน้ำใส ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งญี่ปุ่น----
42010186 บ้านทุ่งน้ำใส ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งเนปาล----
42010186 บ้านทุ่งน้ำใส ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งปากีสถาน----
42010186 บ้านทุ่งน้ำใส ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งเมียนมา----
42010186 บ้านทุ่งน้ำใส ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งฟิลิปปิน----
42010186 บ้านทุ่งน้ำใส ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งมาเลเซีย----
42010186 บ้านทุ่งน้ำใส ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งลาว----
42010186 บ้านทุ่งน้ำใส ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งเวียดนาม----
42010186 บ้านทุ่งน้ำใส ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งศรีลังกา----
42010186 บ้านทุ่งน้ำใส ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งสิงคโปร์----
42010186 บ้านทุ่งน้ำใส ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งอินเดีย----
42010186 บ้านทุ่งน้ำใส ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งอินโดนีเซีย----
42010186 บ้านทุ่งน้ำใส ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010186 บ้านทุ่งน้ำใส ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งอื่นๆ----
42010186 บ้านทุ่งน้ำใส ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งข้อมูลผิดปกติ----
42010186 บ้านทุ่งน้ำใส ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งอายุนอกเกณฑ์----
42010187 บ้านทุ่งเทิง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งนักเรียนทั้งหมด147431119
42010187 บ้านทุ่งเทิง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งไทย147431119
42010187 บ้านทุ่งเทิง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งกัมพูชา----
42010187 บ้านทุ่งเทิง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งเกาหลีใต้----
42010187 บ้านทุ่งเทิง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งจีน----
42010187 บ้านทุ่งเทิง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งซาอุดีอาระเบีย----
42010187 บ้านทุ่งเทิง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งญี่ปุ่น----
42010187 บ้านทุ่งเทิง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งเนปาล----
42010187 บ้านทุ่งเทิง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งปากีสถาน----
42010187 บ้านทุ่งเทิง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งเมียนมา----
42010187 บ้านทุ่งเทิง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งฟิลิปปิน----
42010187 บ้านทุ่งเทิง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งมาเลเซีย----
42010187 บ้านทุ่งเทิง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งลาว----
42010187 บ้านทุ่งเทิง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งเวียดนาม----
42010187 บ้านทุ่งเทิง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งศรีลังกา----
42010187 บ้านทุ่งเทิง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งสิงคโปร์----
42010187 บ้านทุ่งเทิง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งอินเดีย----
42010187 บ้านทุ่งเทิง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งอินโดนีเซีย----
42010187 บ้านทุ่งเทิง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010187 บ้านทุ่งเทิง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งอื่นๆ----
42010187 บ้านทุ่งเทิง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งข้อมูลผิดปกติ----
42010187 บ้านทุ่งเทิง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งอายุนอกเกณฑ์----
42010188 บ้านน้ำพุง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งนักเรียนทั้งหมด1125-36
42010188 บ้านน้ำพุง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งไทย1125-36
42010188 บ้านน้ำพุง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งกัมพูชา----
42010188 บ้านน้ำพุง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งเกาหลีใต้----
42010188 บ้านน้ำพุง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งจีน----
42010188 บ้านน้ำพุง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งซาอุดีอาระเบีย----
42010188 บ้านน้ำพุง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งญี่ปุ่น----
42010188 บ้านน้ำพุง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งเนปาล----
42010188 บ้านน้ำพุง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งปากีสถาน----
42010188 บ้านน้ำพุง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งเมียนมา----
42010188 บ้านน้ำพุง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งฟิลิปปิน----
42010188 บ้านน้ำพุง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งมาเลเซีย----
42010188 บ้านน้ำพุง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งลาว----
42010188 บ้านน้ำพุง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งเวียดนาม----
42010188 บ้านน้ำพุง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งศรีลังกา----
42010188 บ้านน้ำพุง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งสิงคโปร์----
42010188 บ้านน้ำพุง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งอินเดีย----
42010188 บ้านน้ำพุง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งอินโดนีเซีย----
42010188 บ้านน้ำพุง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010188 บ้านน้ำพุง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งอื่นๆ----
42010188 บ้านน้ำพุง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งข้อมูลผิดปกติ----
42010188 บ้านน้ำพุง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งอายุนอกเกณฑ์----
42010189 บ้านปางคอม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งนักเรียนทั้งหมด717-24
42010189 บ้านปางคอม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งไทย717-24
42010189 บ้านปางคอม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งกัมพูชา----
42010189 บ้านปางคอม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งเกาหลีใต้----
42010189 บ้านปางคอม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งจีน----
42010189 บ้านปางคอม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งซาอุดีอาระเบีย----
42010189 บ้านปางคอม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งญี่ปุ่น----
42010189 บ้านปางคอม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งเนปาล----
42010189 บ้านปางคอม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งปากีสถาน----
42010189 บ้านปางคอม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งเมียนมา----
42010189 บ้านปางคอม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งฟิลิปปิน----
42010189 บ้านปางคอม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งมาเลเซีย----
42010189 บ้านปางคอม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งลาว----
42010189 บ้านปางคอม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งเวียดนาม----
42010189 บ้านปางคอม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งศรีลังกา----
42010189 บ้านปางคอม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งสิงคโปร์----
42010189 บ้านปางคอม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งอินเดีย----
42010189 บ้านปางคอม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งอินโดนีเซีย----
42010189 บ้านปางคอม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010189 บ้านปางคอม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งอื่นๆ----
42010189 บ้านปางคอม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งข้อมูลผิดปกติ----
42010189 บ้านปางคอม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งอายุนอกเกณฑ์----
42010190 บ้านด่านดู่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งนักเรียนทั้งหมด26-8
42010190 บ้านด่านดู่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งไทย26-8
42010190 บ้านด่านดู่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งกัมพูชา----
42010190 บ้านด่านดู่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งเกาหลีใต้----
42010190 บ้านด่านดู่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งจีน----
42010190 บ้านด่านดู่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งซาอุดีอาระเบีย----
42010190 บ้านด่านดู่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งญี่ปุ่น----
42010190 บ้านด่านดู่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งเนปาล----
42010190 บ้านด่านดู่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งปากีสถาน----
42010190 บ้านด่านดู่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งเมียนมา----
42010190 บ้านด่านดู่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งฟิลิปปิน----
42010190 บ้านด่านดู่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งมาเลเซีย----
42010190 บ้านด่านดู่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งลาว----
42010190 บ้านด่านดู่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งเวียดนาม----
42010190 บ้านด่านดู่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งศรีลังกา----
42010190 บ้านด่านดู่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งสิงคโปร์----
42010190 บ้านด่านดู่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งอินเดีย----
42010190 บ้านด่านดู่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งอินโดนีเซีย----
42010190 บ้านด่านดู่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010190 บ้านด่านดู่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งอื่นๆ----
42010190 บ้านด่านดู่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งข้อมูลผิดปกติ----
42010190 บ้านด่านดู่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งอายุนอกเกณฑ์----
42010191 บ้านโพนสูง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวนักเรียนทั้งหมด562-67
42010191 บ้านโพนสูง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวไทย560-65
42010191 บ้านโพนสูง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวกัมพูชา-1-1
42010191 บ้านโพนสูง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวเกาหลีใต้----
42010191 บ้านโพนสูง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวจีน----
42010191 บ้านโพนสูง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวซาอุดีอาระเบีย----
42010191 บ้านโพนสูง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวญี่ปุ่น----
42010191 บ้านโพนสูง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวเนปาล----
42010191 บ้านโพนสูง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวปากีสถาน----
42010191 บ้านโพนสูง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวเมียนมา-1-1
42010191 บ้านโพนสูง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวฟิลิปปิน----
42010191 บ้านโพนสูง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวมาเลเซีย----
42010191 บ้านโพนสูง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวลาว----
42010191 บ้านโพนสูง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวเวียดนาม----
42010191 บ้านโพนสูง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวศรีลังกา----
42010191 บ้านโพนสูง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวสิงคโปร์----
42010191 บ้านโพนสูง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวอินเดีย----
42010191 บ้านโพนสูง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวอินโดนีเซีย----
42010191 บ้านโพนสูง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010191 บ้านโพนสูง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวอื่นๆ----
42010191 บ้านโพนสูง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวข้อมูลผิดปกติ----
42010191 บ้านโพนสูง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวอายุนอกเกณฑ์----
42010192 บ้านหนองอุมลัว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวนักเรียนทั้งหมด-36-36
42010192 บ้านหนองอุมลัว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวไทย-35-35
42010192 บ้านหนองอุมลัว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวกัมพูชา----
42010192 บ้านหนองอุมลัว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวเกาหลีใต้----
42010192 บ้านหนองอุมลัว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวจีน----
42010192 บ้านหนองอุมลัว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวซาอุดีอาระเบีย----
42010192 บ้านหนองอุมลัว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวญี่ปุ่น----
42010192 บ้านหนองอุมลัว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวเนปาล----
42010192 บ้านหนองอุมลัว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวปากีสถาน----
42010192 บ้านหนองอุมลัว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวเมียนมา----
42010192 บ้านหนองอุมลัว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวฟิลิปปิน----
42010192 บ้านหนองอุมลัว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวมาเลเซีย----
42010192 บ้านหนองอุมลัว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวลาว-1-1
42010192 บ้านหนองอุมลัว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวเวียดนาม----
42010192 บ้านหนองอุมลัว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวศรีลังกา----
42010192 บ้านหนองอุมลัว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวสิงคโปร์----
42010192 บ้านหนองอุมลัว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวอินเดีย----
42010192 บ้านหนองอุมลัว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวอินโดนีเซีย----
42010192 บ้านหนองอุมลัว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010192 บ้านหนองอุมลัว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวอื่นๆ----
42010192 บ้านหนองอุมลัว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวข้อมูลผิดปกติ----
42010192 บ้านหนองอุมลัว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวอายุนอกเกณฑ์----
42010193 บ้านกกเหี่ยน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายนักเรียนทั้งหมด111-12
42010193 บ้านกกเหี่ยน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายไทย111-12
42010193 บ้านกกเหี่ยน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายกัมพูชา----
42010193 บ้านกกเหี่ยน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเกาหลีใต้----
42010193 บ้านกกเหี่ยน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายจีน----
42010193 บ้านกกเหี่ยน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายซาอุดีอาระเบีย----
42010193 บ้านกกเหี่ยน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายญี่ปุ่น----
42010193 บ้านกกเหี่ยน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเนปาล----
42010193 บ้านกกเหี่ยน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายปากีสถาน----
42010193 บ้านกกเหี่ยน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเมียนมา----
42010193 บ้านกกเหี่ยน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายฟิลิปปิน----
42010193 บ้านกกเหี่ยน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายมาเลเซีย----
42010193 บ้านกกเหี่ยน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายลาว----
42010193 บ้านกกเหี่ยน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเวียดนาม----
42010193 บ้านกกเหี่ยน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายศรีลังกา----
42010193 บ้านกกเหี่ยน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายสิงคโปร์----
42010193 บ้านกกเหี่ยน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอินเดีย----
42010193 บ้านกกเหี่ยน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอินโดนีเซีย----
42010193 บ้านกกเหี่ยน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010193 บ้านกกเหี่ยน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอื่นๆ----
42010193 บ้านกกเหี่ยน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายข้อมูลผิดปกติ----
42010193 บ้านกกเหี่ยน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอายุนอกเกณฑ์----
42010194 บ้านห้วยทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวนักเรียนทั้งหมด94262113
42010194 บ้านห้วยทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวไทย94262113
42010194 บ้านห้วยทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวกัมพูชา----
42010194 บ้านห้วยทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวเกาหลีใต้----
42010194 บ้านห้วยทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวจีน----
42010194 บ้านห้วยทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวซาอุดีอาระเบีย----
42010194 บ้านห้วยทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวญี่ปุ่น----
42010194 บ้านห้วยทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวเนปาล----
42010194 บ้านห้วยทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวปากีสถาน----
42010194 บ้านห้วยทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวเมียนมา----
42010194 บ้านห้วยทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวฟิลิปปิน----
42010194 บ้านห้วยทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวมาเลเซีย----
42010194 บ้านห้วยทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวลาว----
42010194 บ้านห้วยทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวเวียดนาม----
42010194 บ้านห้วยทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวศรีลังกา----
42010194 บ้านห้วยทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวสิงคโปร์----
42010194 บ้านห้วยทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวอินเดีย----
42010194 บ้านห้วยทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวอินโดนีเซีย----
42010194 บ้านห้วยทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010194 บ้านห้วยทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวอื่นๆ----
42010194 บ้านห้วยทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวข้อมูลผิดปกติ----
42010194 บ้านห้วยทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวอายุนอกเกณฑ์----
42010195 บ้านนาลานข้าว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวนักเรียนทั้งหมด-32-32
42010195 บ้านนาลานข้าว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวไทย-32-32
42010195 บ้านนาลานข้าว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวกัมพูชา----
42010195 บ้านนาลานข้าว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวเกาหลีใต้----
42010195 บ้านนาลานข้าว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวจีน----
42010195 บ้านนาลานข้าว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวซาอุดีอาระเบีย----
42010195 บ้านนาลานข้าว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวญี่ปุ่น----
42010195 บ้านนาลานข้าว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวเนปาล----
42010195 บ้านนาลานข้าว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวปากีสถาน----
42010195 บ้านนาลานข้าว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวเมียนมา----
42010195 บ้านนาลานข้าว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวฟิลิปปิน----
42010195 บ้านนาลานข้าว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวมาเลเซีย----
42010195 บ้านนาลานข้าว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวลาว----
42010195 บ้านนาลานข้าว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวเวียดนาม----
42010195 บ้านนาลานข้าว