1,173

ครั้ง/Times

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเข้าดู TOP TEN

รายการจำนวน(ครั้ง)
ครูและบุคลากรทางการศึกษา14712.53%
ข้อมูลสถานศึกษา11810.06%
นร.จำแนกระดับชั้น/ขนาด1139.63%
คณะกรรมการ847.16%
ผลสอบ O-Net766.48%
สถิติ/บริการ726.14%
รายงานบริหารงบประมาณ615.20%
แผนที่ภูมิศาสตร์/การเดินทาง544.60%
แนวโน้ม จำนวน นร.474.01%
แผนอัตรากำลังข้าราชการ474.01%

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเข้าดูในส่วนอื่นๆ

รายการจำนวน(ครั้ง)
โครงการในโรงเรียน463.92%
บุคลากรเกษียณอายุ403.41%
เครือข่ายเว็บไซต์โรงเรียน383.24%
นร.จำแนกตามสัญชาติ373.15%
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง342.90%
นร.จำแนกตามศาสนา302.56%
นร.จำแนกตามอายุ292.47%
นร.จำแนกความด้อยโอกาส252.13%
นร.จำแนกตามความพิการ242.05%
นร.เทียบน้ำหนักส่วนสูงกับเกณฑ์มาตรฐาน211.79%
แนวโน้ม จำนวนห้องเรียน201.71%
นร.เดินทางเกิน 3 กม.100.85%
ตรวจผลการเรียน นร.0-
ผลสอบ NT0-

ในสำนักงาน

วุฒิการศึกษาจำนวน
ปริญญาเอก6
ปริญญาโท22
ปริญญาตรี28
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า0
ต่ำกว่าอนุปริญญา0
รวม56

ในโรงเรียน

วุฒิการศึกษาจำนวน
ปริญญาเอก30
ปริญญาโท148
ปริญญาตรี291
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า1
ต่ำกว่าอนุปริญญา10
รวม480

ในสำนักงาน

ที่ชื่อหน่วยงาน
ไม่มีข้อมูล - บุคลากรในสำนักงาน

ในโรงเรียน

ที่ชื่อหน่วยงาน
1นางสาว ปรียาพร โกษาจันทร์โรงเรียนบ้านห้วยลาด(อ.ภูเรือ)