910

ครั้ง/Times

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเข้าดู TOP TEN

รายการจำนวน(ครั้ง)
นร.จำแนกระดับชั้น/ขนาด9610.55%
ครูและบุคลากรทางการศึกษา9510.44%
ข้อมูลสถานศึกษา9210.11%
คณะกรรมการ758.24%
ผลสอบ O-Net596.48%
สถิติ/บริการ566.15%
แผนที่ภูมิศาสตร์/การเดินทาง454.95%
รายงานบริหารงบประมาณ424.62%
แนวโน้ม จำนวน นร.374.07%
โครงการในโรงเรียน353.85%

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเข้าดูในส่วนอื่นๆ

รายการจำนวน(ครั้ง)
นร.จำแนกตามสัญชาติ343.74%
แผนอัตรากำลังข้าราชการ293.19%
บุคลากรเกษียณอายุ293.19%
นร.จำแนกตามอายุ262.86%
นร.จำแนกตามศาสนา262.86%
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง242.64%
เครือข่ายเว็บไซต์โรงเรียน242.64%
นร.จำแนกความด้อยโอกาส232.53%
นร.จำแนกตามความพิการ212.31%
นร.เทียบน้ำหนักส่วนสูงกับเกณฑ์มาตรฐาน171.87%
แนวโน้ม จำนวนห้องเรียน151.65%
นร.เดินทางเกิน 3 กม.101.10%
ตรวจผลการเรียน นร.0-
ผลสอบ NT0-

ในสำนักงาน

วุฒิการศึกษาจำนวน
ปริญญาเอก4
ปริญญาโท23
ปริญญาตรี28
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า0
ต่ำกว่าอนุปริญญา0
รวม55

ในโรงเรียน

วุฒิการศึกษาจำนวน
ปริญญาเอก31
ปริญญาโท74
ปริญญาตรี182
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า1
ต่ำกว่าอนุปริญญา8
รวม296

ในสำนักงาน

ที่ชื่อหน่วยงาน
ไม่มีข้อมูล - บุคลากรในสำนักงาน

ในโรงเรียน

ที่ชื่อหน่วยงาน
1นางสาว ปรียาพร โกษาจันทร์โรงเรียนบ้านห้วยลาด(อ.ภูเรือ)