1,297

ครั้ง/Times

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเข้าดู TOP TEN

รายการจำนวน(ครั้ง)
ครูและบุคลากรทางการศึกษา17813.72%
ข้อมูลสถานศึกษา13310.25%
นร.จำแนกระดับชั้น/ขนาด1259.64%
คณะกรรมการ886.78%
สถิติ/บริการ806.17%
ผลสอบ O-Net796.09%
รายงานบริหารงบประมาณ655.01%
แผนที่ภูมิศาสตร์/การเดินทาง574.39%
แผนอัตรากำลังข้าราชการ564.32%
โครงการในโรงเรียน493.78%

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเข้าดูในส่วนอื่นๆ

รายการจำนวน(ครั้ง)
แนวโน้ม จำนวน นร.493.78%
บุคลากรเกษียณอายุ473.62%
เครือข่ายเว็บไซต์โรงเรียน423.24%
นร.จำแนกตามสัญชาติ372.85%
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง352.70%
นร.จำแนกความด้อยโอกาส322.47%
นร.จำแนกตามอายุ312.39%
นร.จำแนกตามศาสนา312.39%
นร.จำแนกตามความพิการ302.31%
นร.เทียบน้ำหนักส่วนสูงกับเกณฑ์มาตรฐาน221.70%
แนวโน้ม จำนวนห้องเรียน201.54%
นร.เดินทางเกิน 3 กม.110.85%
ผลสอบ NT0-
ตรวจผลการเรียน นร.0-

ในสำนักงาน

วุฒิการศึกษาจำนวน
ปริญญาเอก6
ปริญญาโท19
ปริญญาตรี27
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า0
ต่ำกว่าอนุปริญญา0
รวม52

ในโรงเรียน

วุฒิการศึกษาจำนวน
ปริญญาเอก26
ปริญญาโท144
ปริญญาตรี268
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า1
ต่ำกว่าอนุปริญญา10
รวม449

ในสำนักงาน

ที่ชื่อหน่วยงาน
ไม่มีข้อมูล - บุคลากรในสำนักงาน

ในโรงเรียน

ที่ชื่อหน่วยงาน
1นางสาว ปรียาพร โกษาจันทร์โรงเรียนบ้านห้วยลาด(อ.ภูเรือ)