1,000

ครั้ง/Times

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเข้าดู TOP TEN

รายการจำนวน(ครั้ง)
ครูและบุคลากรทางการศึกษา11311.30%
ข้อมูลสถานศึกษา10310.30%
นร.จำแนกระดับชั้น/ขนาด989.80%
คณะกรรมการ797.90%
ผลสอบ O-Net656.50%
สถิติ/บริการ585.80%
แผนที่ภูมิศาสตร์/การเดินทาง494.90%
รายงานบริหารงบประมาณ494.90%
โครงการในโรงเรียน424.20%
แนวโน้ม จำนวน นร.393.90%

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเข้าดูในส่วนอื่นๆ

รายการจำนวน(ครั้ง)
นร.จำแนกตามสัญชาติ353.50%
บุคลากรเกษียณอายุ353.50%
แผนอัตรากำลังข้าราชการ343.40%
เครือข่ายเว็บไซต์โรงเรียน313.10%
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง282.80%
นร.จำแนกตามอายุ272.70%
นร.จำแนกตามศาสนา272.70%
นร.จำแนกความด้อยโอกาส242.40%
นร.จำแนกตามความพิการ222.20%
นร.เทียบน้ำหนักส่วนสูงกับเกณฑ์มาตรฐาน171.70%
แนวโน้ม จำนวนห้องเรียน151.50%
นร.เดินทางเกิน 3 กม.101.00%
ตรวจผลการเรียน นร.0-
ผลสอบ NT0-

ในสำนักงาน

วุฒิการศึกษาจำนวน
ปริญญาเอก4
ปริญญาโท22
ปริญญาตรี28
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า0
ต่ำกว่าอนุปริญญา0
รวม54

ในโรงเรียน

วุฒิการศึกษาจำนวน
ปริญญาเอก35
ปริญญาโท72
ปริญญาตรี186
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า1
ต่ำกว่าอนุปริญญา8
รวม302

ในสำนักงาน

ที่ชื่อหน่วยงาน
ไม่มีข้อมูล - บุคลากรในสำนักงาน

ในโรงเรียน

ที่ชื่อหน่วยงาน
1นางสาว ปรียาพร โกษาจันทร์โรงเรียนบ้านห้วยลาด(อ.ภูเรือ)