สพป.ลย.๓. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ปฐมวัยห้องเรียนนร.ประถมห้องเรียนนร.ม.ต้นห้องเรียนนร.ม.ปลาย&เทียบเท่าห้องเรียนนร.รวมห้องเรียนรวมนร./ห้องครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
420101915201611042520161 บ้านโพนสูงโพนสูงด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว 282756----1038138ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101925201621042520162 บ้านหนองอุมลัวโพนสูงด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว --526----52694ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101945201631042520163 บ้านห้วยทองโพนสูงด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว 101586433--111101113ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101955201641042520164 บ้านนาลานข้าวโพนสูงด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว --276----27655ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101965201661042520166 บ้านหัวฝาย
#เรียนรวมทุกชั้น
โพนสูงด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว --105----10521เรียนรวมทุกชั้นประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101975201671042520167 บ้านกกโพธิ์วังกำโพนสูงด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว --226----22645ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101985201491042520149 บ้านวังยาววังยาวด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว 192486613--128111211ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
420101995201501042520150 บ้านกกสะตีวังยาวด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว 112486----59878ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102005201511042520151 บ้านผึ้งวังยาวด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว 132326----45865ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102015201521042520152 บ้านปากแดงวังยาวด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว 212606----818108ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102025201531042520153 บ้านวังเวินวังยาวด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว 111366----47775ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1