สพป.ลย.๓. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์ระยะทางถึง สพท.ละติจูดลองจิจูดแผนที่การเดินทาง
420102145203621042520362 ชุมชนบ้านนาพึงนาพึงนาแห้ว42170กลุ่มโรงเรียนอำเภอนาแห้ว
420102155203631042520363 บ้านกลางนาพึงนาแห้ว42170กลุ่มโรงเรียนอำเภอนาแห้ว
420102165203731042520373 บ้านนามาลานามาลานาแห้ว42170กลุ่มโรงเรียนอำเภอนาแห้ว
420102175203741042520374 บ้านโคกนามาลานาแห้ว42170กลุ่มโรงเรียนอำเภอนาแห้ว
420102185203751042520375 บ้านซำทองนามาลานาแห้ว42170กลุ่มโรงเรียนอำเภอนาแห้ว
420102205203771042520377 บ้านหนองหวายนามาลานาแห้ว42170กลุ่มโรงเรียนอำเภอนาแห้ว
420102215203781042520378 บ้านหัวด่านนาปูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นามาลานาแห้ว42170กลุ่มโรงเรียนอำเภอนาแห้ว
420102225203701042520370 บ้านนาแห้วนาแห้วนาแห้ว42170กลุ่มโรงเรียนอำเภอนาแห้ว
420102235203681042520368 บ้านเหมืองแพร่นาแห้วนาแห้ว42170กลุ่มโรงเรียนอำเภอนาแห้ว
420102245203691042520369 บ้านแสงภาแสงภานาแห้ว42170กลุ่มโรงเรียนอำเภอนาแห้ว
420102255203711042520371 บ้านบ่อเหมืองน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น
แสงภานาแห้ว42170กลุ่มโรงเรียนอำเภอนาแห้ว
420102265203721042520372 บ้านห้วยน้ำผักแสงภานาแห้ว42170กลุ่มโรงเรียนอำเภอนาแห้ว
420102275203671042520367 บ้านนาเจริญ
#เรียนรวมบางชั้น
เหล่ากอหกนาแห้ว42170กลุ่มโรงเรียนอำเภอนาแห้ว
420102285203651042520365 บ้านนาลึ่งเหล่ากอหกนาแห้ว42170กลุ่มโรงเรียนอำเภอนาแห้ว
420102295203661042520366 บ้านนาผักก้ามเหล่ากอหกนาแห้ว42170กลุ่มโรงเรียนอำเภอนาแห้ว
420102305203641042520364 บ้านเหล่ากอหกเหล่ากอหกนาแห้ว42170กลุ่มโรงเรียนอำเภอนาแห้ว