สพป.ลย.๓. อำเภอ ด่านซ้าย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1213
0%
13:1
อนุบาล 2225168393
45%
537:1
อนุบาล 3234248482
55%
598:1
ระดับปฐมวัย461417878
20%
1158:1
ประถมศึกษาปีที่ 1233232465
15%
667:1
ประถมศึกษาปีที่ 2258236494
16%
638:1
ประถมศึกษาปีที่ 3250254504
16%
658:1
ประถมศึกษาปีที่ 4248228476
16%
677:1
ประถมศึกษาปีที่ 5316269585
19%
679:1
ประถมศึกษาปีที่ 6266269535
17%
678:1
ระดับประถมศึกษา1,5711,4883,059
68%
3958:1
มัธยมศึกษาปีที่ 19074164
31%
1016:1
มัธยมศึกษาปีที่ 210876184
35%
1117:1
มัธยมศึกษาปีที่ 39094184
35%
1215:1
มัธยมศีกษาตอนต้น288244532
12%
3316:1
รวมทั้งสิ้น2,3202,1494,469
100%
5438:1