สพป.ลย.๓. อำเภอ ภูเรือ


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 26367130
45%
187:1
อนุบาล 38670156
55%
208:1
ระดับปฐมวัย149137286
16%
388:1
ประถมศึกษาปีที่ 1118104222
15%
259:1
ประถมศึกษาปีที่ 2123117240
17%
279:1
ประถมศึกษาปีที่ 3136113249
17%
2610:1
ประถมศึกษาปีที่ 4117105222
15%
269:1
ประถมศึกษาปีที่ 5145124269
19%
2710:1
ประถมศึกษาปีที่ 6133104237
16%
288:1
ระดับประถมศึกษา7726671,439
82%
1599:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1437
28%
17:1
มัธยมศึกษาปีที่ 25510
40%
110:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3538
32%
18:1
มัธยมศีกษาตอนต้น141125
1%
38:1
รวมทั้งสิ้น9358151,750
100%
2009:1