ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2347
64%
17:1
อนุบาล 3224
36%
14:1
ระดับปฐมวัย5611
26%
26:1
ประถมศึกษาปีที่ 1112
6%
12:1
ประถมศึกษาปีที่ 2-44
13%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 3538
26%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 44-4
13%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 58-8
26%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 6325
16%
15:1
ระดับประถมศึกษา211031
74%
65:1
รวมทั้งสิ้น261642
100%
85:1