ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
ประถมศึกษาปีที่ 1224
29%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 2---
0%
--
ประถมศึกษาปีที่ 3112
14%
12:1
ประถมศึกษาปีที่ 44-4
29%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 5-22
14%
12:1
ประถมศึกษาปีที่ 62-2
14%
12:1
ระดับประถมศึกษา9514
100%
53:1
รวมทั้งสิ้น9514
100%
53:1