ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 23-3
38%
13:1
อนุบาล 3325
63%
15:1
ระดับปฐมวัย628
26%
24:1
ประถมศึกษาปีที่ 12-2
9%
12:1
ประถมศึกษาปีที่ 2224
17%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 3---
0%
--
ประถมศึกษาปีที่ 4549
39%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 5213
13%
13:1
ประถมศึกษาปีที่ 6415
22%
15:1
ระดับประถมศึกษา15823
74%
55:1
รวมทั้งสิ้น211031
100%
74:1