ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
ประถมศึกษาปีที่ 1415
21%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 2325
21%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 32-2
8%
12:1
ประถมศึกษาปีที่ 4112
8%
12:1
ประถมศึกษาปีที่ 5347
29%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 6123
13%
13:1
ระดับประถมศึกษา141024
100%
64:1
รวมทั้งสิ้น141024
100%
64:1