ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 22-2
40%
12:1
อนุบาล 3-33
60%
13:1
ระดับปฐมวัย235
23%
23:1
ประถมศึกษาปีที่ 1123
18%
13:1
ประถมศึกษาปีที่ 2213
18%
13:1
ประถมศึกษาปีที่ 3123
18%
13:1
ประถมศึกษาปีที่ 4112
12%
12:1
ประถมศึกษาปีที่ 52-2
12%
12:1
ประถมศึกษาปีที่ 6224
24%
14:1
ระดับประถมศึกษา9817
77%
63:1
รวมทั้งสิ้น111122
100%
83:1