ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 22-2
29%
12:1
อนุบาล 3235
71%
15:1
ระดับปฐมวัย437
14%
24:1
ประถมศึกษาปีที่ 13-3
7%
13:1
ประถมศึกษาปีที่ 2358
19%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 3156
14%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 43710
23%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 5279
21%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 6257
16%
17:1
ระดับประถมศึกษา142943
86%
67:1
รวมทั้งสิ้น183250
100%
86:1