ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2---
0%
--
อนุบาล 3112
100%
12:1
ระดับปฐมวัย112
20%
12:1
ประถมศึกษาปีที่ 1---
0%
--
ประถมศึกษาปีที่ 2213
38%
13:1
ประถมศึกษาปีที่ 3112
25%
12:1
ประถมศึกษาปีที่ 4---
0%
--
ประถมศึกษาปีที่ 5112
25%
12:1
ประถมศึกษาปีที่ 61-1
13%
11:1
ระดับประถมศึกษา538
80%
42:1
รวมทั้งสิ้น6410
100%
52:1