ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2123
50%
13:1
อนุบาล 33-3
50%
13:1
ระดับปฐมวัย426
43%
23:1
ประถมศึกษาปีที่ 1-11
13%
11:1
ประถมศึกษาปีที่ 2---
0%
--
ประถมศึกษาปีที่ 3112
25%
12:1
ประถมศึกษาปีที่ 4-22
25%
12:1
ประถมศึกษาปีที่ 51-1
13%
11:1
ประถมศึกษาปีที่ 62-2
25%
12:1
ระดับประถมศึกษา448
57%
52:1
รวมทั้งสิ้น8614
100%
72:1