ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 24-4
36%
14:1
อนุบาล 3437
64%
17:1
ระดับปฐมวัย8311
39%
26:1
ประถมศึกษาปีที่ 11-1
6%
11:1
ประถมศึกษาปีที่ 2415
29%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 3213
18%
13:1
ประถมศึกษาปีที่ 41-1
6%
11:1
ประถมศึกษาปีที่ 51-1
6%
11:1
ประถมศึกษาปีที่ 6336
35%
16:1
ระดับประถมศึกษา12517
61%
63:1
รวมทั้งสิ้น20828
100%
84:1