ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2112
50%
12:1
อนุบาล 3112
50%
12:1
ระดับปฐมวัย224
50%
22:1
ประถมศึกษาปีที่ 11-1
25%
11:1
ประถมศึกษาปีที่ 2-11
25%
11:1
ประถมศึกษาปีที่ 3-11
25%
11:1
ประถมศึกษาปีที่ 4---
0%
--
ประถมศึกษาปีที่ 51-1
25%
11:1
ประถมศึกษาปีที่ 6---
0%
--
ระดับประถมศึกษา224
50%
41:1
รวมทั้งสิ้น448
100%
61:1