ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 21-1
17%
11:1
อนุบาล 3235
83%
15:1
ระดับปฐมวัย336
43%
23:1
ประถมศึกษาปีที่ 1112
25%
12:1
ประถมศึกษาปีที่ 2213
38%
13:1
ประถมศึกษาปีที่ 3112
25%
12:1
ประถมศึกษาปีที่ 4---
0%
--
ประถมศึกษาปีที่ 5-11
13%
11:1
ประถมศึกษาปีที่ 6---
0%
--
ระดับประถมศึกษา448
57%
42:1
รวมทั้งสิ้น7714
100%
62:1