ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 21-1
50%
11:1
อนุบาล 31-1
50%
11:1
ระดับปฐมวัย2-2
9%
21:1
ประถมศึกษาปีที่ 1336
30%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 2123
15%
13:1
ประถมศึกษาปีที่ 3123
15%
13:1
ประถมศึกษาปีที่ 41-1
5%
11:1
ประถมศึกษาปีที่ 5415
25%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 6-22
10%
12:1
ระดับประถมศึกษา101020
91%
63:1
รวมทั้งสิ้น121022
100%
83:1