ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
ประถมศึกษาปีที่ 1112
20%
12:1
ประถมศึกษาปีที่ 22-2
20%
12:1
ประถมศึกษาปีที่ 3112
20%
12:1
ประถมศึกษาปีที่ 4---
0%
--
ประถมศึกษาปีที่ 5-11
10%
11:1
ประถมศึกษาปีที่ 6123
30%
13:1
ระดับประถมศึกษา5510
100%
52:1
รวมทั้งสิ้น5510
100%
52:1