ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2-11
17%
11:1
อนุบาล 3145
83%
15:1
ระดับปฐมวัย156
40%
23:1
ประถมศึกษาปีที่ 1112
22%
12:1
ประถมศึกษาปีที่ 2-11
11%
11:1
ประถมศึกษาปีที่ 31-1
11%
11:1
ประถมศึกษาปีที่ 4112
22%
12:1
ประถมศึกษาปีที่ 52-2
22%
12:1
ประถมศึกษาปีที่ 61-1
11%
11:1
ระดับประถมศึกษา639
60%
62:1
รวมทั้งสิ้น7815
100%
82:1