ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2---
0%
--
อนุบาล 3235
100%
15:1
ระดับปฐมวัย235
24%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 1224
25%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 21-1
6%
11:1
ประถมศึกษาปีที่ 3123
19%
13:1
ประถมศึกษาปีที่ 42-2
13%
12:1
ประถมศึกษาปีที่ 5-11
6%
11:1
ประถมศึกษาปีที่ 6325
31%
15:1
ระดับประถมศึกษา9716
76%
63:1
รวมทั้งสิ้น111021
100%
73:1