ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2134
50%
14:1
อนุบาล 3-44
50%
14:1
ระดับปฐมวัย178
35%
24:1
ประถมศึกษาปีที่ 1-11
7%
11:1
ประถมศึกษาปีที่ 2516
40%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 31-1
7%
11:1
ประถมศึกษาปีที่ 41-1
7%
11:1
ประถมศึกษาปีที่ 5112
13%
12:1
ประถมศึกษาปีที่ 6224
27%
14:1
ระดับประถมศึกษา10515
65%
63:1
รวมทั้งสิ้น111223
100%
83:1