ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
ประถมศึกษาปีที่ 12-2
29%
12:1
ประถมศึกษาปีที่ 2---
0%
--
ประถมศึกษาปีที่ 31-1
14%
11:1
ประถมศึกษาปีที่ 41-1
14%
11:1
ประถมศึกษาปีที่ 5-11
14%
11:1
ประถมศึกษาปีที่ 6112
29%
12:1
ระดับประถมศึกษา527
100%
51:1
รวมทั้งสิ้น527
100%
51:1