ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2325
56%
15:1
อนุบาล 34-4
44%
14:1
ระดับปฐมวัย729
22%
25:1
ประถมศึกษาปีที่ 16511
34%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 2123
9%
13:1
ประถมศึกษาปีที่ 3123
9%
13:1
ประถมศึกษาปีที่ 4527
22%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 5235
16%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 6-33
9%
13:1
ระดับประถมศึกษา151732
78%
65:1
รวมทั้งสิ้น221941
100%
85:1