ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
ประถมศึกษาปีที่ 1112
25%
12:1
ประถมศึกษาปีที่ 21-1
13%
11:1
ประถมศึกษาปีที่ 3---
0%
--
ประถมศึกษาปีที่ 41-1
13%
11:1
ประถมศึกษาปีที่ 5-11
13%
11:1
ประถมศึกษาปีที่ 63-3
38%
13:1
ระดับประถมศึกษา628
100%
52:1
รวมทั้งสิ้น628
100%
52:1