ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
ประถมศึกษาปีที่ 1---
0%
--
ประถมศึกษาปีที่ 2---
0%
--
ประถมศึกษาปีที่ 3---
0%
--
ประถมศึกษาปีที่ 4---
0%
--
ประถมศึกษาปีที่ 5---
0%
--
ประถมศึกษาปีที่ 61-1
100%
11:1
ระดับประถมศึกษา1-1
100%
11:1
รวมทั้งสิ้น1-1
100%
11:1