ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA

107

โรงเรียน

ตาราง
รร.ขนาดเล็ก

95

ตาราง
รร.ไม่มีนักเรียน

2

ตาราง
รร.เปิด อ.3 ขวบ

1

ตาราง
รร.เปิดปฐมวัย

88

ตาราง
รร.เปิดประถมฯ

105

ตาราง
รร.ขยายโอกาส

11

ตาราง

874

ห้องเรียน
-36
ตาราง

7,177

นักเรียน
59
ตาราง
นร.ปฐมวัย

1,395

41
ตาราง
นร.ประถมศึกษา

5,181

11
ตาราง
นร.ขยายโอกาส

601

7
ตาราง

อัตราส่วน

นร./ครู ห้องเรียน/ครู
นร./ห้องเรียน
ครู/รร. นร./รร.

0.00

O-NET ป.6

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

O-NET ม.3

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

NT ป.3 ()

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

RT ป.1 ()

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0

รร.โครงการพิเศษ

ตาราง

0

BEST PRACTICES

ตาราง

817

ครูและบุคลากร

สนง.
64
รร.
753
ตาราง

13

เกษียณอายุ 2566

ตาราง

817

สภาพอัตรากำลังข้าราชการ

-ขาด +เกิน
-10
อัตรา
-25%
ตาราง
รร.จำแนกตาม. ระดับช่วงชั้น
รร.จำแนกตาม. การจัดการเรียนการสอน
สถานะโรงเรียนในสังกัด
    0 โรงเรียน
รร.จำแนกตาม. ระดับการศึกษาที่เปิดสอน
ไม่มีนักเรียน 2 /2%
ปฐมวัย - ประถมฯ77 /72%
ปฐมวัย - ม.ต้น11 /10%
ประถมฯ17 /16%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 4 ขนาด
ขนาดเล็ก 95 /89%
ขนาดกลาง 11 /10%
ขนาดใหญ่ 1 /1%
ขนาดใหญ่พิเศษ /0%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 7 ขนาด
ขนาดที่ 1 95 /89%
ขนาดที่ 2 6 /6%
ขนาดที่ 3 4 /4%
ขนาดที่ 4 1 /1%
ขนาดที่ 5 1 /1%
ขนาดที่ 6 /0%
ขนาดที่ 7 /0%
นร.จบการศึกษา ม.3
ยังไม่มีข้อมูล
นร.จบการศึกษา ม.6/เทียบเท่า
ยังไม่มีข้อมูล
เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนย้อนหลัง 3 ปี
2563 2564 2565
นร.จำแนกตาม. ความพิการ
นร.จำแนกตาม. ความด้อยโอกาส
นร.เดินทางเกิน 3 กม.
ภาวะโภชนาการ-ความสูงตามเกณฑ์อายุ
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ภาวะโภชนาการ-น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ที่ตั้ง
คณะกรรมการอำนวยการ
  • นายปัญจพล แสงคำไพ
  • นางญาณิศา อยู่งาน
  • นายนิสิต สายโยค
คณะกรรมการพัฒนาระบบ
107 โรงเรียน

3 อำเภอ
ด่านซ้าย

63 โรงเรียน

ตาราง
ภูเรือ

28 โรงเรียน

ตาราง
นาแห้ว

16 โรงเรียน

ตาราง

9 เครือข่าย
กลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย

19 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนโคกงาม

7 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว

11 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนกกสะทอน

8 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนโป่ง

8 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม

10 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า

13 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ

16 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนอำเภอนาแห้ว

16 โรงเรียน

ตาราง
439 หมู่ 1 ต.โคกงาม อ.ด่านซ้าย จ.เลย 42120
Version.2022.2.KAOPUNHOT