ทะเบียนโรงเรียน สพป.ลย.๓
บ้านแก่งไฮ
#เรียนรวมทุกชั้น
รหัส
SMIS 8 หลัก42010257
PERCODE 6 หลัก520345
กระทรวง 10 หลัก1042520345
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านแก่งไฮ
ชื่อ (อังกฤษ)
หมู่ที่
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลหนองบัว
อำเภอภูเรือ
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
Longitude

KM.

นาย สุริยนต์ ชมภู
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน