แผนที่ภูมิศาสตร์และการเดินทาง
ระยะทางไม่เกิน 10 กม. ระยะทาง 10 - 30 กม. ระยะทาง 30 - 50 กม. ระยะทางเกินกว่า 50 กม .

ชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอระยะทาง(กม.)ดูแผนที่
42010149 โรงเรียนบ้านกกจาน กกสะทอนด่านซ้าย
42010150 โรงเรียนบ้านน้ำหมัน กกสะทอนด่านซ้าย
42010151 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น กกสะทอนด่านซ้าย
42010152 โรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้ง กกสะทอนด่านซ้าย
42010153 โรงเรียนบ้านตูบค้อ กกสะทอนด่านซ้าย
42010154 โรงเรียนบ้านน้ำเย็น กกสะทอนด่านซ้าย
42010155 โรงเรียนบ้านแก่งครก กกสะทอนด่านซ้าย
42010156 โรงเรียนบ้านนาหว้าน้อย กกสะทอนด่านซ้าย
42010157 โรงเรียนบ้านโคกงาม โคกงามด่านซ้าย
42010158 โรงเรียนบ้านห้วยตาด โคกงามด่านซ้าย
42010159 โรงเรียนบ้านนาเจียง โคกงามด่านซ้าย
42010160 โรงเรียนบ้านหนองหลวง โคกงามด่านซ้าย
42010161 โรงเรียนบ้านชั่งสี่ โคกงามด่านซ้าย
42010162 โรงเรียนบ้านหนองสนุ่น โคกงามด่านซ้าย
42010164 โรงเรียนบ้านศาลาน้อย ด่านซ้ายด่านซ้าย
42010165 โรงเรียนด่านซ้าย ด่านซ้ายด่านซ้าย
42010166 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ด่านซ้ายด่านซ้าย
42010167 โรงเรียนบ้านนาทุ่ม ด่านซ้ายด่านซ้าย
42010168 โรงเรียนบ้านน้ำพุ ด่านซ้ายด่านซ้าย
42010169 โรงเรียนบ้านห้วยปลาฝา นาดีด่านซ้าย
42010170 โรงเรียนบ้านแก่งม่วง นาดีด่านซ้าย
42010171 โรงเรียนบ้านแก่วตาว นาดีด่านซ้าย
42010172 โรงเรียนบ้านนาหมูม่น นาดีด่านซ้าย
42010173 โรงเรียนบ้านนาดี นาดีด่านซ้าย
42010174 โรงเรียนบ้านหัวนาแหลม นาหอด่านซ้าย
42010175 โรงเรียนบ้านโพนหนอง นาหอด่านซ้าย
42010176 โรงเรียนบ้านหนองผือ นาหอด่านซ้าย
42010177 โรงเรียนบ้านปากหมัน ปากหมันด่านซ้าย
42010178 โรงเรียนบ้านนาทอง ปากหมันด่านซ้าย
42010179 โรงเรียนบ้านนาข่า ปากหมันด่านซ้าย
42010180 โรงเรียนบ้านเครือคู้ ปากหมันด่านซ้าย
42010181 โรงเรียนบ้านปากโป่ง ปากหมันด่านซ้าย
42010182 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเมย ปากหมันด่านซ้าย
42010183 โรงเรียนบ้านโป่งชี โป่งด่านซ้าย
42010184 โรงเรียนบ้านโป่ง โป่งด่านซ้าย
42010185 โรงเรียนบุญลักษณ์อุปถัมภ์ โป่งด่านซ้าย
42010186 โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำใส โป่งด่านซ้าย
42010187 โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง โป่งด่านซ้าย
42010188 โรงเรียนบ้านน้ำพุง โป่งด่านซ้าย
42010189 โรงเรียนบ้านปางคอม โป่งด่านซ้าย
42010190 โรงเรียนบ้านด่านดู่ โป่งด่านซ้าย
42010191 โรงเรียนบ้านโพนสูง โพนสูงด่านซ้าย
42010192 โรงเรียนบ้านหนองอุมลัว โพนสูงด่านซ้าย
42010193 โรงเรียนบ้านกกเหี่ยน โพนสูงด่านซ้าย
42010194 โรงเรียนบ้านห้วยทอง โพนสูงด่านซ้าย
42010195 โรงเรียนบ้านนาลานข้าว โพนสูงด่านซ้าย
42010196 โรงเรียนบ้านหัวฝาย โพนสูงด่านซ้าย
42010197 โรงเรียนบ้านกกโพธิ์วังกำ โพนสูงด่านซ้าย
42010198 โรงเรียนบ้านวังยาว วังยาวด่านซ้าย
42010199 โรงเรียนบ้านกกสะตี วังยาวด่านซ้าย
42010200 โรงเรียนบ้านผึ้ง วังยาวด่านซ้าย
42010201 โรงเรียนบ้านปากแดง วังยาวด่านซ้าย
42010202 โรงเรียนบ้านวังเวิน วังยาวด่านซ้าย
42010203 โรงเรียนบ้านวังบอน อิปุ่มด่านซ้าย
42010204 โรงเรียนบ้านตาดเสี้ยว อิปุ่มด่านซ้าย
42010205 โรงเรียนบ้านทับกี่ อิปุ่มด่านซ้าย
42010206 โรงเรียนบ้านหินแลบ อิปุ่มด่านซ้าย
42010207 โรงเรียนบ้านวังเป่ง อิปุ่มด่านซ้าย
42010208 โรงเรียนบ้านป่าสะแข อิปุ่มด่านซ้าย
42010210 โรงเรียนบ้านถ้ำพระ อิปุ่มด่านซ้าย
42010211 โรงเรียนบ้านแก่วตาว อิปุ่มด่านซ้าย
42010212 โรงเรียนบ้านป่าม่วง อิปุ่มด่านซ้าย
42010213 โรงเรียนบ้านห้วยลาด อิปุ่มด่านซ้าย
42010214 โรงเรียนชุมชนบ้านนาพึง นาพึงนาแห้ว
42010215 โรงเรียนบ้านกลาง นาพึงนาแห้ว
42010216 โรงเรียนบ้านนามาลา นามาลานาแห้ว
42010217 โรงเรียนบ้านโคก นามาลานาแห้ว
42010218 โรงเรียนบ้านซำทอง นามาลานาแห้ว
42010220 โรงเรียนบ้านหนองหวาย นามาลานาแห้ว
42010221 โรงเรียนบ้านหัวด่านนาปูน นามาลานาแห้ว
42010222 โรงเรียนบ้านนาแห้ว นาแห้วนาแห้ว
42010223 โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ นาแห้วนาแห้ว
42010224 โรงเรียนบ้านแสงภา แสงภานาแห้ว
42010225 โรงเรียนบ้านบ่อเหมืองน้อย แสงภานาแห้ว
42010226 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำผัก แสงภานาแห้ว
42010227 โรงเรียนบ้านนาเจริญ เหล่ากอหกนาแห้ว
42010228 โรงเรียนบ้านนาลึ่ง เหล่ากอหกนาแห้ว
42010229 โรงเรียนบ้านนาผักก้าม เหล่ากอหกนาแห้ว
42010230 โรงเรียนบ้านเหล่ากอหก เหล่ากอหกนาแห้ว
42010231 โรงเรียนบ้านแก่งม่วง ท่าศาลาภูเรือ
42010232 โรงเรียนบ้านท่าศาลา ท่าศาลาภูเรือ
42010233 โรงเรียนบ้านท่อน ท่าศาลาภูเรือ
42010234 โรงเรียนบ้านบง ท่าศาลาภูเรือ
42010235 โรงเรียนบ้านปลาบ่า ปลาบ่าภูเรือ
42010236 โรงเรียนบ้านสองคอน ปลาบ่าภูเรือ
42010237 โรงเรียนบ้านกลาง ปลาบ่าภูเรือ
42010238 โรงเรียนบ้านหินสอ ปลาบ่าภูเรือ
42010239 โรงเรียนบ้านโป่งกวาง ปลาบ่าภูเรือ
42010240 โรงเรียนบ้านแก่ง ร่องจิกภูเรือ
42010241 โรงเรียนบ้านร่องจิก ร่องจิกภูเรือ
42010242 โรงเรียนบ้านนาขามป้อม ร่องจิกภูเรือ
42010243 โรงเรียนบ้านนาคูณ ร่องจิกภูเรือ
42010244 โรงเรียนบ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม ร่องจิกภูเรือ
42010245 โรงเรียนบ้านแก่งแล่น ร่องจิกภูเรือ
42010246 โรงเรียนบ้านไฮตาก ลาดค่างภูเรือ
42010247 โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง ลาดค่างภูเรือ
42010248 โรงเรียนบ้านลาดค่าง ลาดค่างภูเรือ
42010249 โรงเรียนบ้านห้วยติ้ว ลาดค่างภูเรือ
42010250 โรงเรียนบ้านห้วยผักเน่า ลาดค่างภูเรือ
42010251 โรงเรียนบ้านโคนผง สานตมภูเรือ
42010252 โรงเรียนบ้านห้วยลาด สานตมภูเรือ
42010253 โรงเรียนบ้านถ้ำมูล สานตมภูเรือ
42010254 โรงเรียนบ้านหนองแซง สานตมภูเรือ
42010255 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สานตมภูเรือ
42010256 โรงเรียนบ้านสานตม มิตรภาพที่ 101 สานตมภูเรือ
42010257 โรงเรียนบ้านแก่งไฮ หนองบัวภูเรือ
42010258 โรงเรียนชุมชนภูเรือ หนองบัวภูเรือ
42010259 โรงเรียนบ้านหนองบง หนองบัวภูเรือ
439 หมู่ 1 ต.โคกงาม อ.ด่านซ้าย จ.เลย 42120
Version.2024.1.KAOPUNHOT