ทะเบียนโรงเรียน สพป.ลย.๓
บ้านสานตม มิตรภาพที่ 101
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก42010256
PERCODE 6 หลัก520341
กระทรวง 10 หลัก1042520341
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านสานตม มิตรภาพที่ 101
ชื่อ (อังกฤษ)
หมู่ที่
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลสานตม
อำเภอภูเรือ
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
Longitude

KM.

นาย อาทิตย์ ศรีบุรินทร์
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2578
นาย ชัยทัต จันโทภาศ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว สุภาวรรณ นครศรี
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2604
นางสาว จินตนา เกตกรม
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย บุญจันทร์ ศรีบุรินทร์
ตำแหน่งลูกจ้างประจำ (อื่น ๆ)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2568
นางสาว วิภาดา เชื้อบุญมี
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2590
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน