สพป.ลย.๓. ไม่มีนักเรียน


SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ปฐมวัยห้องเรียนนร.ประถมห้องเรียนนร.ม.ต้นห้องเรียนนร.ม.ปลาย&เทียบเท่าห้องเรียนนร.รวมห้องเรียนรวมนร./ห้องครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
420102325203361042520336 บ้านท่าศาลา
#เรียนรวมทุกชั้น
ท่าศาลาภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า -----------1เรียนรวมทุกชั้นไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102525203471042520347 บ้านห้วยลาด
#เรียนรวมทุกชั้น
สานตมภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า ------------เรียนรวมทุกชั้นไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1