ทะเบียนโรงเรียน สพป.ลย.๓
บ้านบ่อเหมืองน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก42010225
PERCODE 6 หลัก520371
กระทรวง 10 หลัก1042520371
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านบ่อเหมืองน้อย
ชื่อ (อังกฤษ)
หมู่ที่
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลแสงภา
อำเภอนาแห้ว
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
Longitude

KM.

นางสาว สุดารัตน์ สีหะวงษ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2589
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน