ทะเบียนโรงเรียน สพป.ลย.๓
บ้านสองคอน
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก42010236
PERCODE 6 หลัก520349
กระทรวง 10 หลัก1042520349
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านสองคอน
ชื่อ (อังกฤษ)
หมู่ที่
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลปลาบ่า
อำเภอภูเรือ
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
Longitude

KM.

นางสาว กัณมาภรณ์ หินเมืองเก่า
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว นิดติญา ชวนสำราญ
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย เชษฐา ศรีบุรินทร์
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้างขั้นวิกฤต)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย วัฒนพันธ์ วังคีรี
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ เชี่ยวชาญพิเศษ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2625
นาย โกวิทย์ น้อยม่วง
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (นักการภารโรง)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน