ทะเบียนโรงเรียน สพป.ลย.๓
บ้านนาคูณ
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก42010243
PERCODE 6 หลัก520361
กระทรวง 10 หลัก1042520361
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านนาคูณ
ชื่อ (อังกฤษ)
หมู่ที่
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลร่องจิก
อำเภอภูเรือ
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
Longitude

KM.

นาง บุญญารัตน์ พิมพ์สารี
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2624
นาง วรัชญา ไชยเดช
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว จีระนันท์ ทองปั้น
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง นงค์รักษ์ บัวบาน
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว มินตรา ศรีแสง
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2624
นาย อุไทย สีหะสุทธิ์
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (นักการภารโรง)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน