ทะเบียนโรงเรียน สพป.ลย.๓
บ้านหนองแซง
#เรียนรวมทุกชั้น
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก42010254
PERCODE 6 หลัก520338
กระทรวง 10 หลัก1042520338
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองแซง
ชื่อ (อังกฤษ)
หมู่ที่
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลสานตม
อำเภอภูเรือ
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
Longitude

KM.

นางสาว พิมพวัลย์ แก่นนาคำ
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย ธวัชชัย บุราณ
ตำแหน่งลูกจ้างประจำ (อื่น ๆ)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน