ทะเบียนโรงเรียน สพป.ลย.๓
บ้านหนองบง
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก42010259
PERCODE 6 หลัก520343
กระทรวง 10 หลัก1042520343
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองบง
ชื่อ (อังกฤษ)
หมู่ที่
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลหนองบัว
อำเภอภูเรือ
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
Longitude

KM.

นาย เกษม แก้วยาศรี
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ เชี่ยวชาญพิเศษ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2626
นางสาว วรัตดา อุ่นแก้ว
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2626
นาง จันทร์เพ็ญ เอี่ยมชัย
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง บังอร แก้วยาศรี
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง ประภาพร สวัสดี
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง จารุวรรณ บุญเกิด
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง ศศิธร อมรสิรินันท์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง พัชรา กมลชิต
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง อัญชัน จักรกรณ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง วรรณภา ศรีผาโคตร
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2594
นางสาว ประไพรพักตร์ นันท์เกิด
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว สุวรรณี ภูสถาน
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ลลิดา ไสยสัตย์
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2593
นาย นัทธพงศ์ มุลทากุล
ตำแหน่งพนักงานราชการ (ครูผู้สอน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย เอกชัย จันทร์เจริญ
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย เจนรบ เรืองชัย
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (นักการภารโรง)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน