สพป.ลย.๓.


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1213
0%
13:1
อนุบาล 2341283624
46%
857:1
อนุบาล 3381361742
54%
928:1
ระดับปฐมวัย7246451,369
19%
1808:1
ประถมศึกษาปีที่ 1394394788
15%
1077:1
ประถมศึกษาปีที่ 2433418851
17%
1058:1
ประถมศึกษาปีที่ 3423407830
16%
1078:1
ประถมศึกษาปีที่ 4411387798
16%
1097:1
ประถมศึกษาปีที่ 5532441973
19%
1109:1
ประถมศึกษาปีที่ 6454441895
17%
1118:1
ระดับประถมศึกษา2,6472,4885,135
73%
6498:1
มัธยมศึกษาปีที่ 19477171
31%
1116:1
มัธยมศึกษาปีที่ 211381194
35%
1216:1
มัธยมศึกษาปีที่ 39597192
34%
1315:1
มัธยมศีกษาตอนต้น302255557
8%
3615:1
รวมทั้งสิ้น3,6733,3887,061
100%
8658:1