สพป.ลย.๓. โรงเรียนเปิดปฐมวัย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1213
0%
13:1
อนุบาล 2341283624
46%
857:1
อนุบาล 3381361742
54%
928:1
ระดับปฐมวัย7246451,369
20%
1808:1
ประถมศึกษาปีที่ 1366371737
15%
938:1
ประถมศึกษาปีที่ 2391381772
16%
928:1
ประถมศึกษาปีที่ 3392390782
16%
938:1
ประถมศึกษาปีที่ 4388365753
16%
958:1
ประถมศึกษาปีที่ 5501415916
19%
9510:1
ประถมศึกษาปีที่ 6413422835
17%
959:1
ระดับประถมศึกษา2,4512,3444,795
71%
5639:1
มัธยมศึกษาปีที่ 19477171
31%
1116:1
มัธยมศึกษาปีที่ 211381194
35%
1216:1
มัธยมศึกษาปีที่ 39597192
34%
1315:1
มัธยมศีกษาตอนต้น302255557
8%
3615:1
รวมทั้งสิ้น3,4773,2446,721
100%
7799:1