สพป.ลย.๓. โรงเรียนเปิดอนุบาล 3 ขวบ


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1213
43%
13:1
อนุบาล 2-11
14%
11:1
อนุบาล 3123
43%
22:1
ระดับปฐมวัย347
30%
61:1
ประถมศึกษาปีที่ 1-22
13%
41:1
ประถมศึกษาปีที่ 2224
25%
22:1
ประถมศึกษาปีที่ 32-2
13%
12:1
ประถมศึกษาปีที่ 4-11
6%
70:1
ประถมศึกษาปีที่ 5336
38%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 61-1
6%
40:1
ระดับประถมศึกษา8816
70%
191:1
รวมทั้งสิ้น111223
100%
251:1