สพป.ลย.๓. โรงเรียนขนาดเล็ก


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1213
0%
13:1
อนุบาล 2228181409
48%
706:1
อนุบาล 3227212439
52%
756:1
ระดับปฐมวัย457394851
22%
1486:1
ประถมศึกษาปีที่ 1247221468
16%
895:1
ประถมศึกษาปีที่ 2247260507
17%
876:1
ประถมศึกษาปีที่ 3228227455
16%
895:1
ประถมศึกษาปีที่ 4233211444
15%
925:1
ประถมศึกษาปีที่ 5300235535
18%
916:1
ประถมศึกษาปีที่ 6265242507
17%
935:1
ระดับประถมศึกษา1,5201,3962,916
74%
5415:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1282452
32%
510:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2352964
40%
513:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3222345
28%
59:1
มัธยมศีกษาตอนต้น8576161
4%
1511:1
รวมทั้งสิ้น2,0621,8663,928
100%
7046:1