สพป.ลย.๓. อำเภอ ภูเรือ
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์ระยะทางถึง สพท.ละติจูดลองจิจูดแผนที่การเดินทาง
420102315203331042520333 บ้านแก่งม่วงท่าศาลาภูเรือ42160กลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า
420102325203361042520336 บ้านท่าศาลา
#เรียนรวมทุกชั้น
ท่าศาลาภูเรือ42160กลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า
420102335203371042520337 บ้านท่อนท่าศาลาภูเรือ42160กลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า
420102345203401042520340 บ้านบงท่าศาลาภูเรือ42160กลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า
420102355203481042520348 บ้านปลาบ่าปลาบ่าภูเรือ42160กลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ
420102365203491042520349 บ้านสองคอนปลาบ่าภูเรือ42160กลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ
420102375203501042520350 บ้านกลางปลาบ่าภูเรือ42160กลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ
420102385203511042520351 บ้านหินสอปลาบ่าภูเรือ42160กลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ
420102395203521042520352 บ้านโป่งกวางปลาบ่าภูเรือ42160กลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ
420102405203581042520358 บ้านแก่งร่องจิกภูเรือ42160กลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ
420102415203591042520359 บ้านร่องจิกร่องจิกภูเรือ42160กลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ
420102425203601042520360 บ้านนาขามป้อมร่องจิกภูเรือ42160กลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ
420102435203611042520361 บ้านนาคูณร่องจิกภูเรือ42160กลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ
420102445203441042520344 บ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยมร่องจิกภูเรือ42160กลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ
420102455203461042520346 บ้านแก่งแล่นร่องจิกภูเรือ42160กลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ
420102465203571042520357 บ้านไฮตากลาดค่างภูเรือ42160กลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ
420102475203531042520353 บ้านแก่งเกลี้ยงลาดค่างภูเรือ42160กลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ
420102485203541042520354 บ้านลาดค่างลาดค่างภูเรือ42160กลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ
420102495203551042520355 บ้านห้วยติ้วลาดค่างภูเรือ42160กลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ
420102505203561042520356 บ้านห้วยผักเน่าลาดค่างภูเรือ42160กลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ
420102515203341042520334 บ้านโคนผงสานตมภูเรือ42160กลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า
420102525203471042520347 บ้านห้วยลาด
#เรียนรวมทุกชั้น
สานตมภูเรือ42160กลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า
420102535203351042520335 บ้านถ้ำมูลสานตมภูเรือ42160กลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า
420102545203381042520338 บ้านหนองแซง
#เรียนรวมทุกชั้น
สานตมภูเรือ42160กลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า
420102555203391042520339 บ้านโนนสมบูรณ์
#เรียนรวมทุกชั้น
สานตมภูเรือ42160กลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า
420102565203411042520341 บ้านสานตม มิตรภาพที่ 101สานตมภูเรือ42160กลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า
420102585203421042520342 ชุมชนภูเรือหนองบัวภูเรือ42160กลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า
420102595203431042520343 บ้านหนองบงหนองบัวภูเรือ42160กลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า