สพป.ลย.๓. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์ระยะทางถึง สพท.ละติจูดลองจิจูดแผนที่การเดินทาง
420101915201611042520161 บ้านโพนสูงโพนสูงด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว
420101925201621042520162 บ้านหนองอุมลัวโพนสูงด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว
420101945201631042520163 บ้านห้วยทองโพนสูงด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว
420101955201641042520164 บ้านนาลานข้าวโพนสูงด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว
420101965201661042520166 บ้านหัวฝาย
#เรียนรวมทุกชั้น
โพนสูงด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว
420101975201671042520167 บ้านกกโพธิ์วังกำโพนสูงด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว
420101985201491042520149 บ้านวังยาววังยาวด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว
420101995201501042520150 บ้านกกสะตีวังยาวด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว
420102005201511042520151 บ้านผึ้งวังยาวด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว
420102015201521042520152 บ้านปากแดงวังยาวด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว
420102025201531042520153 บ้านวังเวินวังยาวด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว