สพป.ลย.๓. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2282250
44%
68:1
อนุบาล 3263763
56%
611:1
ระดับปฐมวัย5459113
16%
129:1
ประถมศึกษาปีที่ 1373168
15%
116:1
ประถมศึกษาปีที่ 2394786
18%
118:1
ประถมศึกษาปีที่ 3403575
16%
117:1
ประถมศึกษาปีที่ 4253156
12%
106:1
ประถมศึกษาปีที่ 55249101
22%
119:1
ประถมศึกษาปีที่ 6414182
18%
117:1
ระดับประถมศึกษา234234468
68%
657:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1161228
27%
214:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2241741
39%
221:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3171835
34%
218:1
มัธยมศีกษาตอนต้น5747104
15%
617:1
รวมทั้งสิ้น345340685
100%
838:1