สพป.ลย.๓. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 25348101
49%
147:1
อนุบาล 36143104
51%
138:1
ระดับปฐมวัย11491205
24%
278:1
ประถมศึกษาปีที่ 14358101
16%
166:1
ประถมศึกษาปีที่ 25265117
18%
158:1
ประถมศึกษาปีที่ 3374077
12%
165:1
ประถมศึกษาปีที่ 44654100
16%
166:1
ประถมศึกษาปีที่ 57148119
19%
167:1
ประถมศึกษาปีที่ 65568123
19%
168:1
ระดับประถมศึกษา304333637
76%
957:1
รวมทั้งสิ้น418424842
100%
1227:1