สพป.ลย.๓. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ปฐมวัยห้องเรียนนร.ประถมห้องเรียนนร.ม.ต้นห้องเรียนนร.ม.ปลาย&เทียบเท่าห้องเรียนนร.รวมห้องเรียนรวมนร./ห้องครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
420102145203621042520362 ชุมชนบ้านนาพึงนาพึงนาแห้วกลุ่มโรงเรียนอำเภอนาแห้ว 112456----56878ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102155203631042520363 บ้านกลางนาพึงนาแห้วกลุ่มโรงเรียนอำเภอนาแห้ว 282456----73898ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102165203731042520373 บ้านนามาลานามาลานาแห้วกลุ่มโรงเรียนอำเภอนาแห้ว 92196----28845ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102175203741042520374 บ้านโคกนามาลานาแห้วกลุ่มโรงเรียนอำเภอนาแห้ว 202566----768107ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102185203751042520375 บ้านซำทองนามาลานาแห้วกลุ่มโรงเรียนอำเภอนาแห้ว 122226----34845ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102205203771042520377 บ้านหนองหวายนามาลานาแห้วกลุ่มโรงเรียนอำเภอนาแห้ว 72186----25835ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102215203781042520378 บ้านหัวด่านนาปูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นามาลานาแห้วกลุ่มโรงเรียนอำเภอนาแห้ว 82156----23833เรียนรวมทุกชั้นปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102225203701042520370 บ้านนาแห้วนาแห้วนาแห้วกลุ่มโรงเรียนอำเภอนาแห้ว 41436----47777ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102235203681042520368 บ้านเหมืองแพร่นาแห้วนาแห้วกลุ่มโรงเรียนอำเภอนาแห้ว 352926----12781612ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
420102245203691042520369 บ้านแสงภาแสงภานาแห้วกลุ่มโรงเรียนอำเภอนาแห้ว 252586----838108ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102255203711042520371 บ้านบ่อเหมืองน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น
แสงภานาแห้วกลุ่มโรงเรียนอำเภอนาแห้ว --75----7511เรียนรวมทุกชั้นประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102265203721042520372 บ้านห้วยน้ำผักแสงภานาแห้วกลุ่มโรงเรียนอำเภอนาแห้ว --166----16634ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102275203671042520367 บ้านนาเจริญ
#เรียนรวมบางชั้น
เหล่ากอหกนาแห้วกลุ่มโรงเรียนอำเภอนาแห้ว 92326----41856เรียนรวมบางชั้นปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102285203651042520365 บ้านนาลึ่งเหล่ากอหกนาแห้วกลุ่มโรงเรียนอำเภอนาแห้ว 142476----61886ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102295203661042520366 บ้านนาผักก้ามเหล่ากอหกนาแห้วกลุ่มโรงเรียนอำเภอนาแห้ว 112496----60886ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102305203641042520364 บ้านเหล่ากอหกเหล่ากอหกนาแห้วกลุ่มโรงเรียนอำเภอนาแห้ว 122736----8581111ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1