สพป.ลย.๓. โรงเรียนเปิดขยายโอกาศ


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2504090
45%
109:1
อนุบาล 35557112
55%
1110:1
ระดับปฐมวัย10597202
14%
2110:1
ประถมศึกษาปีที่ 1435194
13%
119:1
ประถมศึกษาปีที่ 25564119
17%
1111:1
ประถมศึกษาปีที่ 35856114
16%
1110:1
ประถมศึกษาปีที่ 44664110
15%
1110:1
ประถมศึกษาปีที่ 58367150
21%
1114:1
ประถมศึกษาปีที่ 66268130
18%
1112:1
ระดับประถมศึกษา347370717
49%
6611:1
มัธยมศึกษาปีที่ 19477171
31%
1116:1
มัธยมศึกษาปีที่ 211381194
35%
1216:1
มัธยมศึกษาปีที่ 39597192
34%
1315:1
มัธยมศีกษาตอนต้น302255557
38%
3615:1
รวมทั้งสิ้น7547221,476
100%
12312:1